szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
PRAWO LOKALNE:
Budżet 2005

UCHWAŁA Nr XXIII/187/04
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 29 grudnia 2004r.

W sprawie budżetu gminy Szczytna na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r.z późniejszymi zmianami ),  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2004r.w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie ZPORR (Dz.U. Nr 208, poz.2123), oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 12.919.733 zł.
z tego:
1) dochody z podatków i opłat - 2.022.600 zł.
2) udziały w podatkach - 1.247.336 zł.
3) dochody z majątku gminy - 2.249.000 zł.
4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 80.000 zł.
5) dotacje celowe na zadania zlecone - 1.392.873 zł.
6) dotacje celowe na zadania własne - 1.232..000zł.
w tym:
- środki akcesyjne Unii Europejskiej - 730.000 zł.
7) subwencja ogólna - 4.504.274 zł.
8) pozostałe dochody własne - 191.650 zł.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 12.886.673 zł.
z tego:
1)wydatki bieżące - 11.011.113 zł.
w tym:
wynagrodzenia - 4.142.947 zł.
pochodne od wynagrodzeń - 862.559 zł.
dotacja podmiotowa dla przedszkola - 472.000 zł.
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 408.800 zł.
dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz utrzymanie obiektów sportowych - 60.000 zł. -        
wydatki na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 80.000 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego - 401.100 zł.
2)wydatki na finansowanie inwestycji - 1.875.560 zł.
z tego:
- wydatki inwestycyjne wg. załącznika nr 9 - 945.516 zł.
- wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi według załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały. -  930.000 zł.
     
Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwala się nadwyżkę budżetu w wysokości – 33.060 zł..

§ 3.

Spłata rat kredytu przypadających w roku 2005 w wysokości 733.060 zł. zostanie pokryta z nadwyżki dochodów nad wydatkami.
Wynikający z tego deficyt  w wysokości 700.000 zł. pokryty zostanie kredytem lub pożyczką. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej oraz finansowanie deficytu przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych:

1.Zakłady budżetowe:
1)Przychody - 2.029.936 zł.
2)Wydatki - 2.030.695 zł.
Według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

2.Środki specjalne:
1)Przychody - 33.370 zł.
2)Wydatki - 41.121 zł.
Według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)Przychody - 52.000 zł.
2)Wydatki - 52.000 zł.
Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań w wysokości  -  1.392.873 zł. według  załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wyodrębnia się środki dla jednostek pomocniczych gminy w wysokości - 42.200 zł. według załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości – 401.100 zł.: w tym:
- Odsetki z tytułu spłat kredytów – 389.100 zł.
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości - 12.000 zł.

§ 9.

Rezerwę ogólną ( do wysokości 1% wydatków budżetu) w wysokości - 105.000 zł.
Rezerwę celową w wysokości (do 5% planowanych wydatków) w wysokości - 202.350 zł.
z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe w jednostkach budżetowych kwota 47.350 zł. oraz podwyżki wynagrodzeń o wskaźnik 103% wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (ZUS i FP) dla pracowników jednostek i zakładów budżetowych w wysokości
- 155.000 zł.

§ 10.

Informację o stanie zadłużenia i zobowiązań finansowych gminy przedstawia załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Prognozę długu gminy Szczytna przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna do:
1) zaciągania w roku budżetowym pożyczek i kredytów do wysokości     - 1.230.000 zł.
w tym pożyczki w wysokości 730.000 zł. na  prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum i hali sportowej w Szczytnej”, którego współfinansowanie  planowane jest w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
2) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań gminy do wysokości – 1.000.000 zł.
3) dokonywania zmian w budżecie tj. przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów za wyjątkiem dotacji.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 14.
                                                
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 16.

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na terenie miasta i gminy Szczytna.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 11 Czerwca 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431958