szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Postanowienie (RTI.OS.7615/8/2007)

RTI.OS.7615/8/2007

Szczytna, 2007-06-06

Postanowienie

Na podstawie art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 46a ust. 7 pkt. 4, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszą zmianą), po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL Biuro ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów, działającej z upoważnienia inwestora – Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko

postanawiam

nie stwierdzić potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na odbudowie drogi powiatowej nr 3242D ulica Wolności w Szczytnej.

Uzasadnienie

Pracownia Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL Biuro ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów, działająca z upoważnienia inwestora – Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko wnioskiem z dnia 15 marca 2007 roku (uzupełnionym w dniu 24 kwietnia 2007 roku) zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na odbudowie drogi powiatowej na długości około 1780 mb w mieście Szczytna – ul. Wolności. Do wniosku dołączono wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska informacje o przedsięwzięciu.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 51 ust.1 pkt.2 i pkt.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszą zmianą). Inwestycja ta realizowana będzie w sąsiedztwie obszaru Natura 2000.

Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego, Starosty Kłodzkiego oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o opinię w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz ewentualnego jego zakresu.

Wojewódzki Konserwator Przyrody, działający z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego pismem z dnia 4 czerwca 2007 roku nr SR.V.6638/N/99.KŁ/07 wyraził opinię, iż przedmiotowe przedsięwzięcie, pomimo, że zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000, nie powinno znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, z uwagi na charakter inwestycji (odbudowa istniejącej drogi), lokalizację w terenie zabudowanym oraz ograniczoną skalę jej oddziaływania. Stwierdził również, że planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 w rozumieniu art. 51 ust. pkt.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, zatem nie zachodzi konieczność sporządzania raportu w zakresie oddziaływania w/w przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

Starosta Kłodzki postanowieniem z dnia 5 czerwca 2007 roku nr OŚR.7633-27/07 uznał, że dla w/w przedsięwzięcia odstępuje się od obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku postanowieniem z dnia 6 czerwca 2007 roku nr ZNS-711-21/AZ/07 postanowił nie stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 51 ust. 8 pkt.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w szczególności ze względu na:
- charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko i jednocześnie będzie służyć zasadzie zrównoważonego rozwoju;
- usytuowanie przedsięwzięcia w terenie zabudowanym, na obszarze, na którym brak jest dóbr mineralnych, siedlisk roślin i zwierząt, pomników przyrody podlegających ochronie;
- rodzaj i skalę przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań, nie stwierdzono potrzeby sporządzenia raportu dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.

Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej. Na niniejsze postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Otrzymują:
1. Pracownia Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów.
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko.
3. Park Narodowy Gór Stołowych ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
4-18. strony według rozdzielnika.

Do wiadomości:
1. Wojewoda Dolnośląski, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
2. Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku, ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko.
4. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej + biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
5.a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 11 Czerwca 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 435631