szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Postanowienie (RTI.OS.7615/17/2007)

RTI.OS.7615/17/2007

Szczytna, 2007-06-11

Postanowienie

Na podstawie art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 46a ust. 7 pkt. 4, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszą zmianą), po rozpatrzeniu wniosku firmy Ekspert Sp. z o.o. Bernard Michalski, ul. Reymonta 25, 57-401 Nowa Ruda, działającej z upoważnienia inwestora – Gminy Szczytna

postanawiam

nie stwierdzić potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie ciągów pieszo – jezdnych na terenach centrum rekreacyjno – sportowego w Szczytnej.

Uzasadnienie

Firma Ekspert Sp. z o.o. Bernard Michalski, ul. Reymonta 25, 57-401 Nowa Ruda, działająca z upoważnienia inwestora – Gminy Szczytna z siedzibą ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna wnioskiem z dnia 22 maja 2007 roku zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie ciągów pieszo – jezdnych na terenach centrum rekreacyjno – sportowego w Szczytnej. Do wniosku dołączono wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska informacje o przedsięwzięciu.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 51 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Inwestycja ta realizowana będzie w odległości ok. 400 m od obszaru Natura 2000.

Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego, Starosty Kłodzkiego oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o opinię w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz ewentualnego jego zakresu.

Wojewódzki Konserwator Przyrody, działający z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego pismem z dnia 4 czerwca 2007 roku nr SR.V.6638/N/100/KŁ/07 wyraził opinię, iż przedmiotowe przedsięwzięcie, pomimo, że zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000, nie powinno znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, z uwagi na charakter inwestycji, lokalizację w terenie zabudowanym oraz ograniczoną skalę jej oddziaływania. Stwierdził również, że planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 w rozumieniu art. 51 ust. pkt.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, zatem nie zachodzi konieczność sporządzania raportu w zakresie oddziaływania w/w przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

Starosta Kłodzki postanowieniem z dnia 5 czerwca 2007 roku nr OŚR.7633-28/07 uznał, że dla w/w przedsięwzięcia odstępuje się od obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko. Ponadto stwierdził, że całość przedsięwzięcia poprawi płynność ruchu pieszych i poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku pismem z dnia 5 czerwca 2007 roku nr ZNS-062-4/AZ/07 stwierdził brak podstaw do wydania postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, gdyż w/w inwestycja nie jest ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszą zmianą)
Inwestycja zlokalizowana jest w części w strefie ,,A” ochrony konserwatorskiej i wymagać będzie uzyskania uzgodnień i konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Budowa ciągów pieszo – jezdnych zaliczona jest do dróg wewnętrznych Gminy Szczytna i nie jest ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 51 ust. 8 pkt.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w szczególności ze względu na:
- charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko i jednocześnie będzie służyć zasadzie zrównoważonego rozwoju;
- brak emisji;
- usytuowanie przedsięwzięcia w terenie zabudowanym, na obszarze, na którym brak jest dóbr mineralnych, siedlisk roślin i zwierząt, pomników przyrody podlegających ochronie;
- rodzaj i niewielką skalę przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań, nie stwierdzono potrzeby sporządzenia raportu dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.

Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej.

Na niniejsze postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Otrzymują:
1. Ekspert Sp. z o.o. Bernard Michalski, ul. Reymonta 25, 57-401 Nowa Ruda.
2. Park Narodowy Gór Stołowych ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
3. Burmistrz Szczytnej, ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna.
4. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych.

Do wiadomości:
1. Wojewoda Dolnośląski, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
2. Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku, ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko.
4. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej + biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
5.a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 11 Czerwca 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 421435