szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (RTI.OS.7615/20/2007)

RTI.OS.7615/20/2007

Szczytna, 2007-06-11.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że na wniosek Biura Projektowania i Wykonawstwa Sieci i Instalacji Sanitarnych inż. Jan Witka, Łukaszowice 15, 55-010 Św. Katarzyna, działającego z upoważnienie inwestora – Gminy Szczytna zostało wszczęte w dniu 11 czerwca 2007 roku postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa sieci wodociągowej łączącej stację uzdatniania wody w Wolanach (cz. Dolna) z wodociągiem w Wolanach (cz. Górna) i Dziób – Miasto i Gmina Szczytna.”

Stosownie do art. 51 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami), zwracam się do organów ochrony środowiska o przedstawienie opinii w sprawie wymagalności i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wypływu przedsięwzięcia między innymi na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu opinii i uzgodnień z organami ochrony środowiska zgodnie z art. 48 ust. 2 i art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Załączniki:
- wniosek z dnia 24 kwietnia 2007 roku wraz z opisem przedsięwzięcia,
- mapa ewidencyjna z zaznaczonym przebiegiem granic, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- wypis nr 76/07 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymują:
I. Organy opiniujące:
1.Wojewoda Dolnośląski pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
2.Starosta Kłodzki ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.
3.Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko
II. Strony postępowania:
1.Burmistrz Szczytnej, ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna.
2.Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
3.- 9. strony według rozdzielnika.

Do wiadomości:
1.Biuro Projektowania i Wykonawstwa Sieci i Instalacji Sanitarnych inż. Jan Witka, Łukaszowice 15, 55-010 Św. Katarzyna..
2.a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 13 Czerwca 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 434345