szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Decyzja o umorzeniu postępowania (RTI.OS.7615/17/2007)

RTI.OS.7615/17/2007

Szczytna, 2007-06-27.

DECYZJA
o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku firmy Ekspert Sp. z o.o. Bernard Michalski, ul. Reymonta 25, 57-401 Nowa Ruda, działającej z upoważnienia inwestora – Gminy Szczytna, w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągów pieszo – jezdnych na terenach centrum rekreacyjno – sportowego w Szczytnej

umarzam

postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa ciągów pieszo – jezdnych na terenach centrum rekreacyjno – sportowego w Szczytnej”.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 22 maja 2007 roku Firma Ekspert Sp. z o.o. Bernard Michalski, ul. Reymonta 25, 57-401 Nowa Ruda, działająca z upoważnienia inwestora – Gminy Szczytna wystąpiła o określenie środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie ciągów pieszo – jezdnych na terenach centrum rekreacyjno – sportowego w Szczytnej.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz innego niż określone w tych punktach, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Z przepisu tego wynika, iż przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy ściśle oznaczonych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Organ prowadzący postępowanie wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego, Starosty Kłodzkiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu i jego zakresu. Z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego, Wojewódzki Konserwator Przyrody pismem z dnia 4 czerwca 2007 roku nr SR.V.6638/N/100/KŁ/07 wyraził opinię, że przedmiotowe przedsięwzięcie, pomimo, że zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000, nie powinno znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, z uwagi na charakter inwestycji, lokalizację w terenie zabudowanym oraz ograniczoną skalę jej oddziaływania. Stwierdził również, że planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 w rozumieniu art. 51 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, zatem nie zachodzi konieczność sporządzenia raportu w zakresie oddziaływania w/w przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

Starosta Kłodzki uznał, że dla w/w przedsięwzięcia odstępuje się od obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku stwierdził brak podstaw do wydania postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2007 roku nr RTI.OS.7615/17/2007 Burmistrz Szczytnej postanowił nie stwierdzić potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągów pieszo – jezdnych na terenach rekreacyjno – sportowego w Szczytnej.

Określone wyżej przedsięwzięcie nie zostało wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późniejszą zmianą). Również, jak to ustalono na podstawie zebranych dowodów, planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Konsekwencją ustalenia w toku postępowania okoliczności jest rozstrzygnięcie o umorzeniu postępowania.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymują:
1. Ekspert Sp. z o.o. Bernard Michalski, ul.. Reymonta 25, 57-401 Nowa Ruda.
2. Park Narodowy Gór Stołowych ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
3. Burmistrz Szczytnej, ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna.
4. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych.
5. a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 27 Czerwca 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 421470