szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Decyzja (RTI.OS.7615/16/2007)

RTI.OS.7615/16/2007

Szczytna, 2007-06-27

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


 Na podstawie art. 46, art. 46a ust. 7 pkt.4, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku firmy Ekspert Sp. z o.o. Bernard Michalski, ul. Reymonta 25, 57-401 Nowa Ruda, działającej w imieniu inwestora – Gminy Szczytna ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wolności (droga powiatowa) z ul. Borowina (droga krajowa nr 8) w Szczytnej”,

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wolności (droga powiatowa) z ul. Borowina (droga krajowa nr 8) w Szczytnej”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Szczytna.

1. Nazwa, rodzaj i miejsce przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi gminnej o długości około 250 mb.
W ramach inwestycji wykonane zostanie:
- budowa drogi o szerokości jezdni 6,0 m do 7,0 m o nawierzchni bitumicznej,
- przebudowa dwóch skrzyżowań,
- budowa chodnika o szerokości ok. 2,0 m,
- budowa brakujących wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- rozbiórka budynku mieszkalnego o powierzchni ok. 180 m2 oraz budynku gospodarczego o powierzchni ok. 25 m2,
- zmiana lokalizacji stacji transformatorowej o mocy 20 kWA wraz z przełożeniem linii energetycznej o napięciu 20.000 V.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

2.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji.

Planowane przedsięwzięcie należy realizować z uwzględnieniem następujących warunków:

a) na okres budowy drogi, należy opracować organizację ruchu zastępczego w tym rejonie;
b) zaplecze budowy lokalizować na terenie utwardzonym z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni;
c) przed przystąpieniem do realizacji budowy należy sporządzić odpowiedni harmonogram wykonywanych prac, dostaw materiałów oraz właściwe ustalenie tras przewozu;
d) dokonywać systematycznej kontroli stanu technicznego sprzętu budowlanego i jego konserwacji oraz zapewnić warunki BHP przy realizacji inwestycji;
e) powstające w trakcie budowy odpady, w tym odpady niebezpieczne należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy, przekazując je firmie wywozowej posiadającej odpowiednie zezwolenie na odbiór odpadów;
f) ograniczyć czas pracy ciężkiego sprzętu do godzin dziennych;
g) roboty ziemne poprzedzić usunięciem humusu, gromadząc go na pryzmach poza obszarem robót ziemnych i zapewnić możliwość jego ponownego wykorzystania do tworzenia warstwy urodzajnej;
h) po zakończeniu prac tereny zielone należy zrekultywować w tym kierunku. Inne grunty zajęte w czasie realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęciem;
i) w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

2.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy dokonać oceny stanu technicznego wykonanych prac i zamontowanych urządzeń celem sprawdzenia poprawności wykonanych prac budowlanych, a ewentualne usterki usuwać na bieżąco. Na skarpach nasypów utrzymywać zieleń niską w celu nadania temu terenowi estetycznego wyglądu z uwagi na lokalizację w centrum miasta.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:
a)   wszystkie elementy występujące w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
b) wyprofilowanie jezdni w celu swobodnego spływu wód opadowych do kanalizacji deszczowej, oraz użyć materiały, które posiadają niezbędne opinie techniczne, certyfikaty i atesty;
c) na etapie budowy zapewnić nadzór odpowiednich służb w celu przeprowadzenia budowy w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska;

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

5. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami).

U z a s a d n i e n i e

 Zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia następuje przed uzyskaniem między innymi: decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.

Przedsięwzięcie pod nazwą ,,Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wolności (droga powiatowa) z ul. Borowina (droga krajowa nr 8) w Szczytnej” może być realizowana po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.

  Stosownie do treści art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a w tym przypadku organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest burmistrz (art. 46a ust. 7 pkt.4 cytowanej wyżej ustawy).

 W dniu 24 maja 2007 roku do tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy Ekspert Sp. z o.o. Bernard Michalski, ul. Reymonta 25, 57-401 Nowa Ruda działającej na podstawie pełnomocnictwa z dnia 18 maja 2007 roku znak RO.K.0113/24/2007 w imieniu inwestora – Gminy Szczytna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wolności (droga powiatowa) z ul. Borowina (droga krajowa nr 8) w Szczytnej”.

 W toku postępowania stwierdzono, że planowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszą zmianą), a także, że inwestycja zlokalizowana jest w sąsiedztwie obszaru Natura 2000. Ponadto inwestycja będzie realizowana w obrębie otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych.

 Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego, Starosty Kłodzkiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu i jego zakresu. Z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego, Wojewódzki Konserwator Przyrody pismem z dnia 4 czerwca 2007 roku nr SR.V.6638/N/101/KŁ/07 wyraził opinię, iż przedmiotowe przedsięwzięcie, pomimo, że zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000, nie powinno znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, z uwagi na charakter inwestycji, lokalizację w terenie zabudowanym oraz ograniczoną skalę jej oddziaływania. Stwierdził również, że planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 w rozumieniu art. 51 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, zatem nie zachodzi konieczność sporządzenia raportu w zakresie oddziaływania w/w przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. Ponadto Wojewoda Dolnośląski uznał, że przedsięwzięcie nie wymaga uzgodnienia w trybie art. 48 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku postanowieniem z dnia 6 czerwca 2007 roku nr ZNS-711-20/AZ/07 postanowił nie stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu. Starosta Kłodzki postanowieniem z dnia 5 czerwca 2007 roku nr OŚR 7633-26/07 uznał, że dla w/w przedsięwzięcia odstępuje się od obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2007 roku nr RTI.OS.7615/16/2007 Burmistrz Szczytnej postanowił nie stwierdzić potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi gminnej łączącej ul. Wolności (droga powiatowa) z ul. Borowina (droga krajowa nr 8) w Szczytnej. Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, a także podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie postanowienia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i zamieszczenie w biuletynie informacji publicznej.

 Wypełniając obowiązek zawarty w art. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska oraz w art. 10 i art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Szczytnej zawiadomił strony o wszczętym postępowaniu i o możliwości wnoszenia uwag i wniosków. Zawiadomienie zostało przesłane stronom, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, a także zamieszczone w biuletynie informacji publicznej. Strony nie wniosły do toczącego się postępowania żadnych uwagi i wniosków.

 Zgodnie z art. 48 ust. 2 zwrócono się do Starosty Kłodzkiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kłodzku postanowieniem z dnia 19 czerwca 2007 roku nr ZNS-71-49/AZ/07 oraz Starosta Kłodzki postanowieniem z dnia 19 czerwca 2007 roku nr OŚR 7633-26/2/07 uzgodnili warunki realizacji przedsięwzięcia. Treść uzgodnień została uwzględniona w pkt. 2 i pkt. 3 sentencji niniejszej decyzji.
 W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wzięto pod uwagę:
- informację o planowanym przedsięwzięciu zawartą we wniosku z dnia 22 maja 2007 roku,
- Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Szczytna,
- stanowiska organów opiniujących i uzgadniających,

Inwestycja prowadzona będzie poza terenem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 i nie będzie negatywnie oddziaływać na ten obszar.
Realizacja inwestycji, z racji jej charakteru i zasięgu nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska, tym bardziej znaczących oddziaływań. Bezpośrednie i krótkie oddziaływanie może mieć miejsce jedynie w fazie budowy. Oddziaływanie to nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego po spełnieniu wymogów zawartych w sentencji niniejszej decyzji.
Ponadto stwierdzono, że planowana inwestycja poprawi płynność ruchu pojazdów samochodowych w tym rejonie miasta, co będzie się wiązało z mniejszą emisja spalin oraz hałasu ze strony przejeżdżających pojazdów i poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ,,Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szczytnej uchwałą nr XV/107/2004 w dniu 30 stycznia 2004 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2004 roku Nr 44, poz. 823.
 
W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.

 Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, oraz w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.

P o u c z e n i e

 Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

 Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymują:
1. Ekspert Sp. z o.o. Bernard Michalski, ul. Reymonta 25, 57-401 Nowa Ruda.
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko.
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 186, 53-139 Wrocław.
4. Park Narodowy Gór Stołowych ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
5. Burmistrz Szczytnej ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna.
6. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław.
7. strona.

Do wiadomości:
1. Wojewoda Dolnośląski, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
2. Starosta Kłodzki ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko.
4. a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 27 Czerwca 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 428022