szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Decyzja o umorzeniu postępowania (RTI.OS.7615/7/2007)

RTI.OS.7615/7/2007

Szczytna, 2007-07-03

DECYZJA
o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Monety zam. ##########*, w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznego stanowiska myjni samochodowej ręcznej na placu manewrowym – działka nr 420/18 w Wolanach nr 104

umarzam

postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zewnętrznego stanowiska myjni samochodowej ręcznej na placu manewrowym – działka nr 420/18 w Wolanach nr 104”.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 19 lutego 2007 roku (data wpływu 12 marca 2007 roku) uzupełniony  wnioskiem z dnia 3 kwietnia 2007 roku (data wpływu 26 kwietnia 2007 roku) Pan Andrzej Moneta zam. ##########* wystąpił o określenie środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie zewnętrznego stanowiska myjni samochodowej ręcznej na placu manewrowym – działka nr 420/18 w Wolanach nr 104.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz innego niż określone w tych punktach, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Kłodzkiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu i jego zakresu.

Starosta Kłodzki postanowieniem z dnia 6 czerwca 2007 roku Nr OŚR.7633-29/OPZ/07 uznał, że dla w/w przedsięwzięcia odstępuje się od obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku pismem z dnia 13 czerwca 2007 roku (data wpływu 18 czerwca 2007 roku) Nr ZNS-062-5/AZ/07 stwierdził brak podstaw do wydania postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Określone wyżej przedsięwzięcie nie zostało wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszą zmianą). Również, jak to ustalono na podstawie zebranych dowodów, planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze Natura 2000 i nie będzie oddziaływać na obszar Natura 2000.

Konsekwencją ustalenia w toku postępowania okoliczności jest rozstrzygnięcie o umorzeniu postępowania.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymują:
1. strona.
2. a/a.

* Zgodnie z art. 5. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z 2001r. z poźn. zmianami/

1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:Jerzy Karasek
data ostatniej modyfikacji: 4 Lipca 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431554