szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała nr VI/45/07 z dnia 29 marca 2007r.

UCHWAŁA Nr VI/45/07
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 29 marca  2007r.

w sprawie: zmian w  dochodach budżetu  na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn.zm) i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) oraz Uchwały nr III/17/06  Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2007

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1
 
Dokonać zmian w dochodach budżetu na rok 2007 wg Załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmian w dochodach budżetu na rok 2007 dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji
budżetowej.

W budżecie kwoty z tytułu sprzedaży skłądników mienia, w tym nieruchomości ujęto w § 087 - "Wpływy ze sprzedaży składników  majątkowych", po zmianie klasyfikacji dochody z powyższego tytułu ujęto § 077 -" Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości". (pismo Ministerstwa Finansów  Nr  STI-4838-1180/2006/2019 z dnia 26 lutego 2007r.- data wpływu 15.03.2007r.).

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 10 Sierpnia 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432013