szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała nr VII/48/07 z dnia 26 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA Nr VII/48/07
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 26 kwietnia  2007r.

w sprawie: zmiany  budżetu  na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn.zm) i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) oraz Uchwały nr III/17/06  Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2007

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę zł- 125.207 zł wg Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększyć wydatki o kwotę zł - 1.239.898 zł wg Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały w tym:
- wydatki inwestycyjne o kwotę - 631.098 zł
-dotację dla instytucji kultury MOK - 10.000 zł
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego - 100.000 zł            
       
§ 2

Uchwala sie deficyt budżetu w wysokości - 1.114.691 zł, którego źródło pokrycia stanowi kredyt lub pożyczka.

§ 3

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych
o kwotę 1.114.691 zł.

§ 4

W  Uchwale Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2007 wprowadza się
następujące zmiany:
1) załączniki nr 3, 3a, 3b  i 14 otrzymują brzmienie:
-załącznik nr 3 - jak Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
-załącznik nr 3a - jak Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
-załącznik nr 14 - jak Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
-załącznik nr 3b - jak Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 5

Dokonać zmian w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg Załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6
                                                                                                                          
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 7

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmian w budżecie na rok 2007 dokonuje się w w związku:.
1. Zawiadomieniem Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2007 Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 19.02.2007r, tj:
- zwiekszenie subwencji oświatowej o kwotę 139.653 zł
- zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę - 24.446 zł

2. Podpisanym porozumieniem z Powiatem Kłodzkim na dofinansowanie współorganizacji dożynek powiatowych - 10.000 zł z przenaczeniem na dotację dla instytucji kultury - MOK

3.  Zwiększeniem wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na:
- dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków - 6.000 zł
- opracowanie sprawozdania z realizacji "Planu gospodarki odpadami" - 2.700 zł,
- odłowienie bezpańskich psów - 1.300 zł
Na pokrycie tych wydatków przeznacza się środki obrotowe

4. zmianą WPI, w wyniku którego wprowadza sie nowe zadania, których limity na wydatki określono w załaczniku nr 4 i 5 do uchwały tj:
1) Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wolności (droga powiatowa) z ulicą Borowina (droga krajowa nr 8) w Szczytnej - 650.000 zł
2) Budowa ciągów pieszo-jezdnych na terenach centrum rekreacyjno-sportowego w Szczytnej - 20.000 zł
3) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szczytnej - 240.000 zł
4) Wykonanie monitoringu ulicznego video wraz z systemem rejestracyjnym obrazu,koszt - 35.000 zł  

5. Zwiększeniem wydatków  bieżących o kwotę zł. 673.800 z przeznaczeniem na:
1) remont bieżący obiektu gimnazjum - 350.000 zł
Koszt remontu - 650.000 zł
Źródła finansowania:
-kredyt bankowy 350.000 zł
-dotacja z budżetu państwa - 300.000 zł (z rezerwy subwencji oświatowej), która wprowadzona zostanie do budżetu po otrzymaniu decyzji.
2) remont bieżący szkoły podstawowej w Szczytnej - 150.000 zł.
Koszt remontu - 300.000 zł
Źródła finansowania:
- kredyt - 150.000 zł
- dotacja z budżetu państwa - 150.000 zł (z rezerwy subwencji oświatowej), która wprowadzona zostanie do budżetu po otrzymaniu decyzji.        3) remonty bieżące dróg - 85.000 zł w tym:
- ulicy Leśnej - 45.000 zł
- drogi nr 313 w Niwie  - 40.000 zł
4) sporządzenie inwentaryzacji dróg - 42.000,- (zadanie zlecone do wykonania w roku 2006),
5) zwiększenie o kwotę 15.000 zł. na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych,
6) ubezpieczenie budynków użyteczności publicznej i OC dróg - 25.800 zł w tym:
- Urzędu Miasta i Gminy - 10.500 zł
- Szkoły Podstawowej w Szczytnej - 3.300 zł
- Szkoły Podstawowej w Chocieszowie - 1.200 zł
- Gimnazjum - 4.900 zł
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - 5.900 zł
7) promocję gminy -6.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych.
                  
6. Zmniejszeniu ulegaja planowane wydatki na inwestycje:
- elewację budynku gimnazjum o kwotę 40.000 zł
- budowę obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy gimnazjum i hali sportowej w Szczytnej o kwotę zł 145.000,-
- wykonanie prakingu przy gminazjum o kwotę - 75.000 zł oraz  zabezpieczona kwota na poręczenie kredytu " LEADER +",-  75.000 zł
 
7. Rezerwę inwestycyjną w kwocie 55.000 przeznaczono na:
- zadanie inwestycyjne pn" Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wolności (droga powiatowa) z ulicą Borowina (droga krajowa nr 8) w Szczytnej" w wysokości 53.902 zł
- zadanie inwestycyjne pn." Wodociągowanie i kanalizacja miejscowosci Chocieszów, Niwa, Studzienno i Wolany" w wysokości 1.098 zł

8. Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych: - z rozdz.75023 § 6059 -  na rozdz. 75018-Urzędy marszałkowskie § 6639 -Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmiana następuje w związku z umową Nr MOK/23/DU-I/2007 z dnia 17 kwietnia 2007r.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmieniają się załączniki do uchwały budżetowej tj.
- załącznik nr 3 określajacy "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w  latach 2007-2009",
- załącznik nr 3a - "Zadania inwestycyjne w 2007r.",
- załącznik  nr 3b- " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)",
- załącznik nr 14 - "Przychody i rozchody  związane z finansowaniem deficytu budżetu w roku 2007".

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 10 Sierpnia 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570