szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała nr X/55/07 z dnia 29 sierpnia 2007r.

Uchwały Nr X/55/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie: ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 19 , poz. 115 z późn. zm.), Rada Miejska w Szczytnej uchwala co następuje:

§ 1

Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące :
1) prowadzenie robót w pasie drogowym,
2) umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi,
3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności a celach innych niż wymienione w pkt 1- 3 .

§ 2

1. Za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki za każdy dzień zajęcia:

a) przy zajęciu jezdni do 20%  szerokości - 3,00 zł
b) przy zajęciu jezdni powyżej 20%  do 50% szerokości - 5,00 zł
c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł
d) przy zajęciu chodnika, placu, zatoki postojowej i autobusowej, ścieżki rowerowej, ciągu pieszego i pobocza -  3,00 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1m2 pasa drogowego.
3. Opłaty te pobiera się również za nie wymagające zezwolenia zajęcia pasa drogowego w razie awarii urządzeń niezwiązanych z obsługą ruchu drogowego.

§ 3

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi:
a) poza terenem zabudowanym - 15,00 zł
b) w terenie zabudowanym - 40,00 zł
c) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł 

2. Za zajęcie pasa drogowego , w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich przyłączy ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
a) w jezdni - 1,00 zł
b) poza jezdnią - 0,50 zł
3. Za zajęcie powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu wbudowanego lub urządzenia mniejszej niż 1m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

§ 4

1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego  przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego :
a) w terenie zabudowanym - 4,00 zł
b) poza terenem zabudowanym - 2,00 zł
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 2,00zł

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1m2 reklamy w wysokości 2,00 zł.

§ 5

Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się stawkę opłaty za 1m2 powierzchni w wysokości 1,00 zł.

§ 6

1. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia gmina pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty, naliczanej na podstawie § 2.
2. Za umieszczenie w pasie drogowym bez zezwolenia urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi, gmina pobiera karę pieniężna w wysokości dziesięciokrotnej opłaty, naliczanej na podstawie § 3.
3. Za umieszczenie w pasie drogowym bez zezwolenia obiektu handlowego lub usługowego, bądź reklamy, gmina pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty naliczanej na podstawie § 4.
4.Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XX/148/04 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 17 września 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE

Zgoda na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wydawana jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Zarządcę drogi zgodnie z art. 39 pkt 3 oraz art 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z póź. zm.).

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 5 Września 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011