szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała nr X/57/07 z dnia 29 sierpnia 2007r.

Uchwała nr X/57/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały nr VII/49/07 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Szczytna na lata 2007 – 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami),

Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§1

W uchwale nr VII/49/07 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013 Załącznik, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 5 Września 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011