szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XI/61/07 z dnia 27 września 2007r.

UCHWAŁA NR XI/61/07
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2007r.

w sprawie określenia stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 pkt. 1 lit. a i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008r. (Monitor Polski z 2007 r. Nr 47, poz. 557),
Rada Miejska w Szczytnej  u c h w a l a :

§ 1

Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i prawnych dokonujących sprzedaży w miejscach oznaczonych.

§ 2

Stawka dzienna opłaty targowej wynosi:
1. Handel obwoźny - 26,00 zł
2. Handel na stoisku - 26,00 zł
3. Handel z ręki - 15,00 zł
4. Handel z ręki nabiałem i płodami rolnymi - 5,00 zł

§ 3

Za dokonywanie sprzedaży w innych miejscach niż oznaczone dzienna stawka opłaty targowej wynosi  100 zł od osób fizycznych i prawnych.

§ 4

Kwoty wymienione w § 2 i 3 obowiązują do naliczania opłaty targowej w 2008r.

§ 5

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.
2. Za inkaso opłaty targowej ustala się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20 % od zainkasowanych kwot.

§ 6

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie miasta i gminy Szczytna.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008r.

----------------------------------------------------
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),        
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  – wydanie specjalne.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art. 5ust. 1), podatku od środków transportowych (art. 10), oraz opłat lokalnych – opłaty targowej, miejscowej i uzdrowiskowej (art.19).
Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.

Górna granica stawki opłaty targowej na rok 2008 wynosi kwotę 631,94 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna  proponuje utrzymanie stawek na poziomie roku 2007 tj.
1. Handel obwoźny - 26,00 zł
2. Handel na stoisku - 26,00 zł
3. Handel z ręki - 15,00 zł
4. Handel z ręki nabiałem i płodami rolnymi - 5,00 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 30 Października 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572