szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XI/60/07 z dnia 27 września 2007r.

UCHWAŁA NR XI/60/07
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2007r.

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

Na podstawie art.40 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (Monitor Polski z 2007r. Nr 47,
poz. 557)

Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości:
1. od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych - 0,59 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej                                             
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej  
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,84 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług weterynaryjnych - 9,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
f) zajętych na wynajem pokoi na potrzeby turystyki i wypoczynku w budynkach mieszkalnych, jeżeli liczba tych pokoinie przekracza 5 - 9,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej      
g) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,37 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
h) od budynków gospodarczych i komórek - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej      

                                                                        
-----------------------------------------------------
1  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:          
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),  
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej   – wydanie specjalne

2. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej -2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy

3. od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 zł od 1 m2 powierzchni
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zajętych na prowadzenie wyciągów narciarskich i pól golfowych - 0,36 zł od 1 m2 powierzchni                                                                                                                   
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 zł od 1 ha powierzchni
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,31 zł od 1 m2 powierzchni
                                                                                     
§ 2

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie miasta i gminy Szczytna.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008r.
                             
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 ze zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art. 5ust. 1), podatku od środków transportowych (art. 10) oraz opłat lokalnych – opłaty targowej, miejscowej i uzdrowiskowej (art.19).
Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane
w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski”. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13.07.2007r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 44, poz. 524 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2007r. wyniósł 2,2 %.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 30 Października 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572