szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XIV/78/07 z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/78/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia  28 grudnia 2007 roku

w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXI/165/04 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 października 2004r. w sprawie przyjęcia “ Planu  Rozwoju  Lokalnego  Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004 – 2013”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami )  oraz  po dokonaniu oceny wdrażania “ Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004 – 2013” Rada Miejska  uchwala co następuje:

§ 1

Odstępuje się od realizacji następujących zadań określonych w pozycji 4.3 pkt 4:
1) Budowa przedszkola przy ul. Kościelnej w Szczytnej, naprzeciw osiedla mieszkaniowego,
2) Remont kapitalny budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnej,
3) Budowa basenu kąpielowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczytnej przy ul. Wolności 82 ( możliwa inna lokalizacja obiektu).

§ 2

1. Zadanie określone w pozycji 4.3 pkt 4: “ Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum w Szczytnej poprzez budowę:
- boisk sportowych – (boiska do koszykówki, siatkówki, kortu tenisowego, bieżni lekkoatletycznej)
- toru wrotkarskiego krótkiego,
- dróg dojazdowych i ścieżek dla pieszych,
- dziedzińca wewnętrznego”

otrzymuje brzmienie:
“Zagospodarowanie centrum edukacyjno – sportowego przy Gimnazjum w Szczytnej” poprzez budowę:
- obiektu dydaktycznego,
- boisk sportowych
- kortów tenisowych,
- pływalni,
- kręgielni,
- ośrodka kultury
- skateparku,
- ciągów pieszo -jezdnych
- bieżni 100m,
- skoczni w dal”

2. Zadanie  określone w punkcie 4.3.   PLAN ODNOWY WSI  ● “ modernizacja świetlic wiejskich w Niwie i Łężycach” otrzymuje brzmienie: “ budowa nowych obiektów z przeznaczeniem  pod świetlice wiejskie”.
3. Zadania określone w pozycji 5.2. :
- “ uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – ul. Szpitalna i Studzienno” otrzymuje brzmienie: “uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe”,
- “ realizacja deptaka wzdłuż rzeki Kamienny Potok – część przy ul. Nadrzecznej” otrzymuje brzmienie: “realizacja deptaka wzdłuż rzeki Kamienny Potok”.

§ 3

Wprowadza się do realizacji następujące zadania:
1. W pozycji 4.3. pkt 1):
- adaptacja obiektów komunalnych  na cele mieszkaniowe np. obiekt warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i budynki towarzyszące,
2. W pozycji 5.2. :
- adaptacja budynku byłego browaru w Szczytnej na ośrodek kultury regionalnej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zapisy Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004- 2013 w dziale “ Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej “ umożliwiają Burmistrzowi Szczytnej przedkładanie Radzie Miejskiej propozycji ewentualnych modyfikacji Planu. Przedstawione zmiany w Planie to skutek kilkuletniego zbierania opinii i wniosków pochodzących od społeczności lokalnych naszej gminy.
Z uwagi na to, że Plan Rozwoju Lokalnego  Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004 – 2013 obejmuje znaczny horyzont czasowy, istotne jest zarówno, aby konsekwentnie utrzymywać realizację założonych celów, ale także  dostosowywać Plan  do aktualnych dążeń i aspiracji mieszkańców gminy oraz do rozwoju społeczno – gospodarczego gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 2 Stycznia 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011