szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XIV/83/07 z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/83/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się górne stawki opłat za usługi świadczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szczytna w następujących wysokościach:
a) za odbiór odpadów komunalnych - 65,00 zł/m3+VAT
b) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - 37,18 zł/m3+VAT

§ 2.

Traci moc uchwała Nr III/24/06 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) rada gminy ustala, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Proponowana stawka odbioru odpadów komunalnych stałych w wysokości 65,00 zł za m3 netto jest wyższa od stawki w roku 2007 o 27,28 zł i wynika ze wzrostu opłaty marszałkowskiej za umieszczenie odpadów komunalnych na składowisku. W 2007 roku opłata za umieszczenie 1 tony odpadu komunalnego na składowisku wynosi 15,71 zł a w roku przyszłym opłata ta będzie wynosić 75 zł. Nie ulega zmianie stawka opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 2 Stycznia 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432010