szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XIV/76/07 z dnia 28 grudnia 2007r.

UCHWAŁA NR XIV/76/07
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 28 GRUDNIA 2007r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)

Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

1. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1), stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3

1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.
2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Szczytnej Nr II/8/06 z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego
i podatku od nieruchomości.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008r.


---------------------------------
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:          
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej   – wydanie specjalne

Uzasadnienie:

Rada Miejska w Szczytnej Uchwałą Nr XI/60/07 z dnia 27 września 2007r. zróżnicowała stawki podatku od nieruchomości dla powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na wynajem pokoi na potrzeby turystyki i wypoczynku w budynkach mieszkalnych, jeżeli liczba tych pokoi nie przekracza 5. Obowiązujące obecnie na terenie Miasta i Gminy Szczytna formularze podatkowe na podatek od nieruchomości nie zawierają rubryki, w której można by było wykazać powierzchnię użytkową budynków lub ich części zajętych na wynajem pokoi na potrzeby turystyki i wypoczynku w budynkach mieszkalnych, jeżeli liczba tych pokoi nie przekracza 5. Wobec powyższego dokonano zmiany formularzy deklaracji oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
Wprowadzono również zmiany w graficznym rozmieszczeniu danych zawartych w drukach (informacja w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracja na podatek od nieruchomości, informacja w sprawie podatku rolnego, deklaracja na podatek rolny, informacja w sprawie podatku leśnego, deklaracja na podatek leśny) by ułatwić wypełnianie i sprawdzanie złożonych informacji oraz deklaracji.

Pzrewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 2 Stycznia 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 435631