szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XIV/74/07 z dnia 28 grudnia 2007r.

UCHWAŁA Nr XIV/74/07
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 28 grudnia  2007r.

sprawie: zmiany  budżetu  na rok 2007

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) oraz Uchwały nr III/17/06  Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2007 ze zmianami Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę zł. 634.568 ,-
   wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy  o kwotę zł.- 111.546 ,-
   wg. załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Nadwyżka budżetu w wysokości  523,022 zł. zostaje przeznaczona na:
1) rozchody budżetu  z tytułu spłaty w roku 2007 rat kredytów i pożyczek -167 zł.
2) zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 522.855 zł.

§ 3

1. Zwiększa sie rozchody budżetu na rok 2007 o kwotę 167 zł.
   Rozchody budżetu po zmianach wynoszą: 1.117.227 zł. (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).
2. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 522.855 zł.
   Przychody budżetu po zmianach wynoszą 335.717 zł.w tym: z tytułu kredytów i pożyczek - 327.500 zł. ( załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

§4

W uchwale Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2007  wprowadza sie nastepujące zmiany:
1) § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie " Limity zobowiązan z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów długoterminowych - w kwocie 327.500 zł.
2) załącznik nr 14 otrzymuje brzmnienie jak załacznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmnienie jak  załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
4) załącznik nr 3a otrzymuje brzmnie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 6

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zmian w budżecie na rok 2007 dokonuje się w związku z:

1)  zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2007r. o zwiększeniu subwencji oświatowej na rok 2007 w wysokości 125.000 zł. Powyższą kwotę przeznacza się na likwidację szkód wywołanych zdarzeniami losowymi w Zespole Szkół Ponagminazjalnych w Szczytnej.
2) Umową nr 774/2007 z dnia 3 września 2007r. z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie na dofinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych w Gimnazjum w kwocie 1.154 zł.
3) zmianą harmonogramu spłaty ktredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego. W budżecie zaplanowano spłatę kredytu w roku 2007  w wysokości 109.000 zł. a zgodnie z  harmongramem winno być 109.167zł. Spłata nastąpi z dochodów własnych gminy.
4) uzyskaniem ponadplanowych dochodów w wysokości 508.414 zł.
5) zmniejszeniem planowanych wydatków na dodatki mieszkaniowe o kwotę 56.431 zł.
5) zwiększeniem wydatków na:
- zabezpieczenie gotowości bojowej i ratowniczej w gminie o kwotę 8.500 zł.
- pokrycie kosztów zapłaty ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w Szkole Podstawowejw Chocieszowie - 8.276 zł,
- pokrycie kosztó zapłaty ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w Gimnazjum w kwocie - 6.247 zł.
- dotację dla instytucji kultury MOK - 5.000 zł.
- monitoring miasta Szczytna - 9.800 zł.
- monitoring w Gimnazjum - 4.000 zł.
W wyniku tych zmian powstała nadwyżka budżetu w wysokości 523.022 zł. którą przeznacza się na zmniejszenie przychodów o kwote 522.855 zł. oraz zwiększenie rozchodów o kwotę 167zł. 

3) Zmiana załączników dotyczy:
a) nr 14 zwiększenia rozchodów o kwotę 167zł.,oraz zmniejszenia przychodów o kwotę 522.855zł.
b) nr 3 - zmiejszenia planowanych wydatków na WPI "Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska" o kwotę 41.159 zł.
c) nr 3a - wprowadzenia nowych zadan inwestycyjnych:
- "Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy" - 41.159 zł.
- " Minitoring w szkołach"  21.617 zł.
- "Wykonanie monitoringu ulicznego wraz z systemem rejestracyjnym obrazu" zwiększenie wydatku o kwotę 9.800

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:Teresa Maślakiewicz
data ostatniej modyfikacji: 4 Stycznia 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431553