szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XIX/139/04 z dnia 24 czerwca 2004r.

Uchwała Nr XIX/139/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 24 czerwca 2004r.

w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 76 Statutu Gminy Szczytna stanowiącego załącznik do uchwały nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2004 r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2003 r. Nr 68 poz. 1574, z późn. zmianami: Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2003 r. Nr 106, poz. 1986, Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 10, poz. 226 i Nr 71, poz. 1405),

Rada Miejska w Szczytnej  u c h w a l a, co następuje

1. Nadaje się Statut Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej w następującym brzmieniu:

„Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej, zwany dalej ZGKiM lub Zakładem, działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1.Akty prawne dotyczące powołania ZGKiM:
art. 9 i 18 ust. 2, pkt 9 „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), § 76 Statutu Gminy Szczytna, stanowiącego załącznik do uchwały nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. z późniejszymi zmianami, uchwała nr XVII/102/91 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej,

2.Akty prawne dotyczące zasad funkcjonowania Zakładu :
ustawa z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej ( Dz. U. Nr 9 z 1997 r poz. 43 z późniejszymi zmianami),
ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami), uchwała nr XXV/188/97 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Szczytna (wraz z późn. zm.: Uchwała Nr V/47/99 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 marca 1999r.)

Rozdział 2

Forma prawna, siedziba oraz zarządzanie mieniem gminy

§ 2

1.ZGKiM jest jednostką organizacyjną Gminy Szczytna i działa jako zakład budżetowy.
2.Siedzibą Zakładu jest miasto Szczytna ul. Pocztowa 11.
3.ZGKiM zarządza wydzielonym mu i przekazanym mieniem gminy, w szczególności:
a.nieruchomościami, obiektami, budynkami, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
b.siecią kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz z ujęciami wody i urządzeniami towarzyszącymi,
c.innymi składnikami infrastruktury gminy.

Rozdział 3

Zakres działania Zakładu

§ 3

1.Zakład obejmuje zasięgiem swojej działalności miasto i gminę Szczytna w granicach administracyjnych.
2.Zakład może działać poza obszarem Gminy Szczytna na podstawie zgody udzielonej przez Burmistrza Miasta i Gminy dla czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa (art. 47 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) oraz po uzyskaniu innych stosownych zezwoleń, o ile są one wymagane przez przepisy prawa.

Rozdział 4

Cele i zadania ZGKiM

§ 4

1.Działalność ZGKiM ma na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie:
a.gospodarki mieszkaniowej,
b.zaopatrzenia w wodę i odbioru nieczystości ciekłych,
c.gospodarki odpadami komunalnymi,
d.oczyszczania miasta,
e.zarządzania i utrzymania cmentarza komunalnego wraz z przyległym do niego terenem.
2.Wykonywanie innych zadań z zakresu gospodarki komunalnej zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków finansowych:
a.prowadzenie robót publicznych oraz organizowanie robót wykonywanych przez osoby, na które został przez uprawnione organy nałożony obowiązek wykonywania nieodpłatnej, dozorowanej pracy na cele publiczne,
b.działalność szaletu,
c.pielęgnacja drzewostanu i zieleni miejskiej,
d.konserwację oznakowania drogowego na terenie miasta i gminy,
e.dbałość o małą architekturę i estetykę miasta i gminy,
f.obsługa przejścia dla pieszych – zatrudnianie przeszkolonych osób dla zapewnienia bezpiecznego przekraczania jezdni, w szczególności dzieciom uczęszczającym do szkół,
g.nadzór nad umieszczaniem reklam dla nieruchomości gminnych.

§ 5

W szczególności do zadań Zakładu należy:

1.W zakresie gospodarki mieszkaniowej :
1/ prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi pozostającymi w gestii Burmistrza Miasta i Gminy,
2/prowadzenie działalności eksploatacyjnej i remontowej w zasobach mieszkaniowych i lokalach użytkowych  pozostających w dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna wraz z obiektami budowlanymi zgodnie z ustawą-Prawo budowlane oraz Polskimi Normami, w tym między innymi:
a)prowadzenie okresowej aktualizacji ewidencji zasobów,
b)sporządzenie i prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych,
c)dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynków,
d)prowadzenie konserwacji budynków,
e)zapewnienie zaopatrzenia budynków w wodę, energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
f)wyposażenie nieruchomości w znormalizowane urządzenia do gromadzenia odpadów,
g)przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
h)odbiór  odpadów komunalnych i odbiór nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości,
i)utrzymanie właściwego wyglądu estetycznego oraz porządku i czystości na nieruchomościach oraz utrzymanie we właściwym stanie zieleni znajdującej się na nieruchomościach przez wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie i zadrzewieniach, a także wnioskowanie o usunięcie drzew powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia
j)odprowadzanie i usuwanie z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych,
k)prowadzenie odpłatnych robót konserwatorskich dla ludności,
l)programowanie całokształtu gospodarki eksploatacyjnej i inwestycyjno- remontowej związanej z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,
m)zapewnienie właściwej technologii prowadzonych robót                          i zabezpieczenia nadzoru technicznego.
3/ zarząd nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.
4/ administracja nieruchomościami nie będącymi własnością gminy.

2.W zakresie zaopatrzenia w wodę i odbiór nieczystości ciekłych:
1/ zaopatrzenie w wodę ludności, przemysłu i innych odbiorców z sieci wodociągowej, a w przypadku awarii sieci wodociągowej, zastępcze zaopatrzenie ludności w wodę,
2/ zawieranie umów w zakresie dostarczania wody i odbioru nieczystości ciekłych w stosunku do właścicieli  nieruchomości podłączonych do sieci
kanalizacyjnej,
3/ świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i odbioru nieczystości   
ciekłych w stosunku do właścicieli  nieruchomości podłączonych do sieci
kanalizacyjnej,
4/realizowanie napraw, remontów obiektów i urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej,
5/ wykonywanie usług w zakresie napraw podłączeń wodno- kanalizacyjnych do nieruchomości,
6/ prowadzenie właściwej gospodarki wodomierzowej,
7/ wykonywanie odpłatnie robót sanitarnych na rzecz odbiorców w ramach posiadanych rezerw przerobowych,
8/ kontrola jakości wody,
9/ dyspozycja zasobami wodnymi eksploatowanymi dla potrzeb wodociągów   w ramach pozwoleń wodno- prawnych.

3.W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:
1/ zawieranie umów z właścicielami nieruchomości na odbiór i   
unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
2/ organizowanie odbioru odpadów wielkogabarytowych,
3/ ustawianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w      
 miejscach ogólnie dostępnych.

4.W zakresie oczyszczania miasta:
1) ustawianie koszy ulicznych na chodnikach, placach , skwerach, w parkach na terenie miasta oraz ich bieżące opróżnianie,
2) oczyszczanie  ulic, chodników, placów, skwerów, parków na terenie miasta,
3) likwidowanie wysypisk odpadów komunalnych na nieruchomościach gminy,
4) usuwanie padliny zwierząt bezdomnych z nieruchomości gminy lub nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego,
5)dbałość o estetykę miasta.

5.W zakresie zarządzania i utrzymania cmentarza komunalnego:
1/ utrzymanie porządku na terenie cmentarza,
2/ pielęgnacja drzewostanu i zieleni,
3/ bieżące prowadzenie ewidencji w oparciu o obowiązujące przepisy,
4/ pobieranie opłat i rozliczanie z Urzędem Miasta i Gminy w Szczytnej.

§ 6

ZGKiM ma obowiązek realizowania dodatkowych zadań nałożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy, jeżeli jest to niezbędne dla zaspokojenia potrzeb ludności oraz innych jednostek i ma bezpośredni związek ze statutową działalnością Zakładu.
Wielkość zadań dodatkowych nie może jednak przekraczać aktualnych możliwości technologicznych i ekonomicznych ZGKiM.
Realizacja zadań dodatkowych może odbywać się w miejsce zmniejszenia innych zadań wynikających z aktualnego planu gospodarczego. Na realizację zadań dodatkowych Burmistrz Miasta i Gminy zapewnia odpowiednie środki finansowe.

§ 7

1.Zadania wymienione w § 4,5,6 ZGKiM wykonuje samodzielnie, chyba, że      za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy zadania te mogą być powierzone przez Zakład innemu podmiotowi na podstawie procedury określonej w ustawie         o zamówieniach publicznych.
2.Udzielając zgody, o której mowa w ust. 1 Burmistrz Miasta i Gminy określa      w jakim trybie ma nastąpić udzielenie zamówienia.
3.W przypadku konieczności organizowania przetargu, organizowany jest on przez Burmistrza Miasta i Gminy.
4.W przypadku realizowania zadań przez inne podmioty , ZGKiM zawiera stosowne umowy i jest odpowiedzialny za nadzór nad ich wykonaniem             i rozliczaniem.

Rozdział 5

Organizacja Zakładu

§ 8

1.ZGKiM prowadzi działalność określoną w Statucie w zakresie ustalonym planem finansowo- rzeczowym, zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy, po zasięgnięciu opinii Komisji Rady Miejskiej właściwej ds. rozwoju gospodarczego.
2.Strukturę organizacyjną Zakładu określa regulamin organizacyjny. Regulamin ten wraz ze schematem organizacyjnym i etatyzacją stanowisk opracowuje dyrektor Zakładu, a zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy po zasięgnięciu opinii Komisji Rady Miejskiej właściwej ds. rozwoju gospodarczego.
3.Na czele Zakładu stoi dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta i Gminy.
4.Dyrektor zarządza Zakładem w granicach udzielonych mu przez Burmistrza Miasta i Gminy pełnomocnictw oraz reprezentuje Zakład na zewnątrz.
5.Dyrektor realizuje zadania ZGKiM ustalone w Statucie przy pomocy podporządkowanych mu kierowników działów.
6.Do podstawowych uprawnień i obowiązków dyrektora należy:
1/ samodzielne podejmowanie decyzji zgodnie z prawem i Statutem,
2/ powoływanie i odwoływanie zastępcy dyrektora i głównego księgowego po uprzednim zaopiniowaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy,
3/ ponoszenie odpowiedzialności za opracowane na bazie posiadanych środków planu finansowego i działalności rzeczowej w optymalny sposób zabezpieczającego podstawowe potrzeby komunalne społeczeństwa miasta i gminy, a zwłaszcza określenie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych,
4/ nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę,
5/ decydowanie w sprawach wynagradzania pracowników w oparciu o zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy regulamin wynagradzania,
6/ stosowanie sankcji służbowych wobec pracowników naruszających postanowienia regulaminu pracy oraz kierowanie do właściwych organów wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności za popełnienie innego czynu zabronionego prawem,
7/ określenie kierunku i przedmiotu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie decyzji zależnych od jej wyników,
8/ ustalenie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych Zakładu oraz zapewnienie sprawnego ich obiegu,
9/ ustalenie regulaminu pracy określającego organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Rozdział 6

Gospodarka Finansowa

§ 9

1.Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem.
2.Zakład posiada odrębny rachunek bankowy. Z rachunku można dokonywać wypłat do wysokości sum zgromadzonych.
3.Źródłem przychodów Zakładu są:
a)czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych,
b)opłaty za wodę i nieczystości ciekłe,
c)działalność usługowa,
d)inne opłaty.
4.W planie finansowym Zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych ( art. 128 ustawy).
5.Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetem przeprowadza Burmistrz Miasta i Gminy.
6.W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o finansach publicznych i przepisy wykonawcze.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 10

1.ZGKiM jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2.Zasady gospodarowania na odcinku:
a)sprawozdawczości statystycznej,
b)tworzenia i wykorzystania funduszy,
c)ustalania cen,
d)zasad wynagradzania pracowników,
określają odrębne przepisy.

§ 11

1.Statut ZGKiM nadaje Rada Miejska.
2.Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.”

2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.
3.Traci moc uchwała nr X/81/99 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 7 grudnia 1999 roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 7 Lipiec 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432014