szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XIV/85/07 z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/85/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy Szczytna

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dietę przysługującą przewodniczącym jednostek pomocniczych, zwanych dalej sołtysami ustala się w formie ryczałtu i wypłaca się:
a) za dany miesiąc do 5-tego dnia kalendarzowego następnego miesiąca, 
b) za miesiąc grudzień do dnia 31 grudnia.
2. W przypadku, gdy sołtys jest jednocześnie radnym Rady Miejskiej przysługuje mu wyłącznie dieta jak dla radnych.

§ 2

Podstawą wymiaru ustalenia wysokości diety sołtysa jest maksymalna wysokość diety przysługująca radnemu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

Sołtysowi przysługuje miesięczna dieta w wysokości 30% podstawy wymiaru.

§ 4

1. Wysokość miesięcznej diety sołtysa obniża się o:
a) 25 % za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu komisji, do której udziału otrzymał zaproszenie pisemne,
b) 25% za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji rady miejskiej.

2. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności sołtysa w sesjach  rady miejskiej lub posiedzeniu komisji rady zwołanych w trybie określonym w Statucie Gminy jest wykonywanie w tym samym czasie, za uprzednią zgodą przewodniczącego rady, innych obowiązków sołtysa. Zapisów usprawiedliwiających ww. nieobecności dokonuje przewodniczący rady, czyniąc stosowne adnotacje opatrzone podpisem przewodniczącego rady na listach obecności z sesji rady miejskiej, komisji rady.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§6

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXX/259/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości diet przysługujących przewodniczącym jednostek pomocniczych za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 29 Stycznia 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570