szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XIX/140/04 z dnia 24 czerwca 2004r.

Uchwała Nr XIX/140/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 24 czerwca 2004 r.
 
w sprawie przystąpienia do opracowania, przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004-2013”.

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do opracowania programu operacyjnego pt. „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004-2013”  wymaganego przy składaniu wniosków o fundusze strukturalne w ramach „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”.

§ 2.

Przyjmuje się zasady i tryb opracowania „ Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004-2013” stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się harmonogram opracowania „ Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004-2013” stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 5.

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/140/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 24 czerwca 2004 r.

Zasady i tryb opracowania programu operacyjnego „ Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004-2013”
 
Rada Miejska w Szczytnej przyjmuje następujące zasady i tryb opracowania „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004-2013”:
1.Powołanie Zarządzeniem Burmistrza Pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego, który pełni funkcję koordynatora Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego, zbiera wnioski, organizuje konsultacje społeczne, przygotowuje projekty dokumentów oraz przedkłada „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Miasta i Gminy Szczytna na lata 2003-2013” do przyjęcia przez Komisję Rozwoju Lokalnego i Radę Miejską.
2 .Zarządzeniem Burmistrza powołany zostaje Horyzontalny Zespół Zadaniowy składający się z pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej niezbędnych do opracowania programu operacyjnego.
3.Horyzontalny Zespół Zadaniowy opracowuje „wersję wstępną” „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004-2013”, którą przedkłada Burmistrzowi w celu zatwierdzenia Zarządzeniem Burmistrza.
4.Przekazanie „wersji wstępnej” „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004-2013”:
a) Komisjom stałym Rady Miejskiej w Szczytnej, partnerom społeczno-gospodarczym, przedstawicielom jednostek organizacyjnych gminy, organizacjom pozarządowym, ekspertom. „Wersja wstępna” zostaje poddana konsultacjom społecznym.
b) Komisji ds. Rozwoju Lokalnego.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/140/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 24 czerwca 2004 r.

Harmonogram opracowania programu operacyjnego „ Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004-2013”

Rada Miejska w Szczytnej przyjmuje następujący harmonogram opracowania „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004-2013”

 

L.p.

Wyszczególnienie czynności

Termin realizacji

1.

Powołanie Komisji ds. Rozwoju Lokalnego Rady Miejskiej w Szczytnej

24.06.2004r.

2.

Powołanie Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego ds. rozwoju lokalnego

25.06.2004r.

3.

Wyznaczenie przez Burmistrza Pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego

25.06.2004r.

4.

Zgłaszanie Pełnomocnikowi ds. rozwoju lokalnego wniosków oraz propozycji obszarów kwalifikujących się do wsparcia w ramach planu rozwoju lokalnego

28.06-16.07.2004r.

5.

Prace Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego nad opracowaniem wersji wstępnej „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004-2013”

19.07-30.08.2004 r.

6.

Zatwierdzenie wersji wstępnej „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004-2013” Zarządzeniem Burmistrza

31.08.2004 r.

7.

Przedłożenie wersji wstępnej „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004-2013” Komisji ds. Rozwoju Lokalnego celem zaopiniowania

01.09.2004r.

8.

Przekazanie wersji wstępnej „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004-2013” Komisjom stałym Rady Miejskiej w Szczytnej, jednostkom organizacyjnym i partnerom społecznym działającym na terenie Gminy Szczytna

02.09- 07.09.2004r.

9.

Konsultacje społeczne i rozpatrzenie zgłaszanych uwag

02.09.- 17.09.2004r.

10.

Prace Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego związane z uzupełnieniem wersji wstępnej i opracowaniem projektu programu „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004-2013”

20.09- 08.10.2004 r.

11.

Przedłożenie projektu „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004-2013” Komisji ds. Rozwoju Lokalnego celem zaopiniowania i rekomendacji Radzie Miejskiej

11.10.2004 r.

12.

Przyjęcie projektu „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004-2013” uchwałą Rady Miejskiej

do 29.10.2004 r.

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XIX/140/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 24 czerwca 2004r.

 Wobec dużego zakresu potrzeb rzeczowych i równocześnie przy ograniczonych zasobach finansowych realizacja zamierzeń rozwojowych gminy wymaga szczególnej racjonalizacji procesów decyzyjnych w programowaniu inwestycji.
W celu unormowania procesu wieloletniego planowania rozwoju  zachodzi konieczność przygotowania „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szczytna na lata 2004-2013”.  Procedura przygotowania planu jak i sam dokument Planu Rozwoju Lokalnego jest instrumentem organizującym  system określania potrzeb inwestycyjnych, ich uzasadnienie i kwalifikację do realizacji w sposób określony w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, które jest obowiązującym dokumentem regulującym sposób realizowania wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Proponowana procedura przygotowania Planu jest zgodna z zaleceniami w/w Uzupełnienia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 7 Lipiec 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432014