szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XV/89/08 z dnia 31 stycznia 2008r.

Uchwała Nr XV/89/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 31 stycznia 2008r.

zmieniająca uchwałę Nr XXV/218/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczytna

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami),

Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

W § 4 uchwały uchyla się dotychczasowy pkt. 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość miesięczna stypendium wynosi:

1) do 200 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada  2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie do 25 % kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami).

2) do 190 %  kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie powyżej 25 % do 50 % kwoty o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami).

3) do 180 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada  2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie powyżej 50 % do 75 % kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami).

4) od 80 % do 180 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę  w  rodzinie powyżej 75 % do 100 % kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 12 marca  2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze  zmianami).

§ 2

W załączniku nr 1 do uchwały skreśla się pkt IX.

§ 3

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 5 Lutego 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431571