szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XV/88/08 z dnia 31 stycznia 2008r.

Uchwała Nr XV/88/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 31 stycznia 2008r.

w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli

Na podstawie art.18 ust.2  pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art.49 ust.2 : art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 67, poz. 674 z późn. zm.), Rada Miejska w Szczytnej uchwala co następuje :

§ 1

1. Uchwała reguluje tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej, pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposób podziału środków na nagrody oraz tryb zgłaszania kandydatów do nagród ze specjalnego funduszu nagród, wyodrębnionego w budżecie organu prowadzącego szkoły.
2. Jeżeli w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole.
3. Specjalny fundusz nagród tworzy się w budżecie gminy na dany rok budżetowy w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego szkoły i dyrektorów szkół.
4. Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród:
- 30% funduszu przeznacza się do dyspozycji organu prowadzącego,
- 70% funduszu przeznacza się do dyspozycji dyrektorów szkół.
5. Nagroda z funduszu przeznaczonego do dyspozycji organu prowadzącego nosi nazwę „Nagroda Burmistrza Szczytnej” i jest przyznawana przez Burmistrza Szczytnej dyrektorom szkół i nauczycielom.
6. Minimalna wysokość nagrody dla dyrektora szkoły wynosi 1000 zł brutto.
7. Nagroda z funduszu przeznaczonego do dyspozycji dyrektorów szkół nosi nazwę „Nagroda Dyrektora Szkoły” i jest przyznawana przez dyrektora szkoły nauczycielom.
8. Minimalna wysokość nagrody dla nauczyciela wynosi 500 zł brutto.
9. Nagrody dla nauczycieli określone w § 1 ust. 5 i 7 są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
10. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

§ 2

1. „Nagroda Dyrektora Szkoły” dla nauczycieli zatrudnionych w szkole może zostać przyznana :
- na wniosek Rady Szkoły lub Rady Rodziców,
- na wniosek Rady Pedagogicznej szkoły,
- z inicjatywy Dyrektora Szkoły, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.

2. „Nagroda Burmistrza Szczytnej” dla nauczycieli zatrudnionych w szkole może być przyznana przez Burmistrza na wniosek dyrektora szkoły, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną szkoły.
3. „Nagroda Burmistrza Szczytnej” dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, może zostać przyznana przez Burmistrza z uwzględnieniem kryteriów określonych w § 3 ust.2 uchwały.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 i 2, określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

1. Nagrody o których mowa w § 1 ust.5 i 7 mogą być przyznane nauczycielowi, który przepracował w szkole co najmniej rok oraz spełnia odpowiednio co najmniej 5
z następujących kryteriów:
1/ w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:
a. osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone wynikami sprawdzianów i egzaminów uczniów,
b. stosuje nowatorskie i skuteczne metody nauczania i wychowania,
c. osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych, przeglądach i festiwalach szczebla ponadszkolnego,
d. posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi trudności  w nauce,
e. organizuje i prowadzi zajęcia pozalekcyjne w formie kółek zainteresowań lub przedmiotowych,
f. prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g. przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne oraz włącza się w organizację imprez kulturalnych i sportowych na rzecz środowiska lokalnego,
2/ w zakresie pracy opiekuńczej :
a. zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b. prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c. organizuje współpracę szkoły i placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policji, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
d. organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki ,rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami.
3/ w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na :
a. udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b. udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.
2. Nagrody, o których mowa w § 1 ust. 5,  mogą być przyznane nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, który przepracował na stanowisku dyrektora szkoły co najmniej rok oraz spełnia następujące kryteria:
1/ bez zastrzeżeń kieruje pracą szkoły, realizując politykę oświatową określoną przez organ prowadzący,
2/ prawidłowo dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły,
3/ stwarza warunki harmonijnego rozwoju uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4/ współdziała ze szkołami i placówkami na terenie gminy Szczytna w zakresie realizacji zadań oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych określonych przez organ prowadzący szkołę,
5/ prawidłowo realizuje zadania kierownika zakładu pracy w zakresie zatrudnienia kadry pedagogicznej o wysokich kwalifikacjach oraz innych pracowników szkoły,
6/ prawidłowo organizuje i realizuje zadania wynikające z zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego szkoły na dany rok szkolny,
7/ organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii    społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
8/ prowadzi w szkole działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród dzieci i młodzieży, szczególnie narkomanii i alkoholizmu,
9/ stwarza warunki sprzyjające uzyskiwaniu dobrych wyników w nauce, potwierdzonych zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w konkursach, zawodach, przeglądach, festiwalach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich,
10/ organizuje zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w ramach posiadanych środków finansowych,
11/ inspiruje w szkole działania w zakresie współpracy szkoły z lokalnym społeczeństwem, samorządem lokalnym, instytucjami kultury, innymi szkołami (w tym zagranicznymi), pozyskując jednocześnie sponsorów i przyjaciół szkoły,
12/ osiąga znaczące wyniki w zakresie promocji szkoły i gminy Szczytna na zewnątrz,
13/ prawidłowo realizuje inne działania szkoły, wynikające z przepisów szczególnych.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXIV/198/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życia po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 5 Lutego 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570