szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (RTI.OS.7615/25/2008)

RTI.OS.7615/25/2008

Szczytna, 2008-04-16.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46, art. 46a ust. 7 pkt.4, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektowania i Wykonawstwa Sieci i Instalacji Sanitarnych inż. Jan Witka, Łukaszowice 15, 55-010 Św. Katarzyna, działającego z upoważnienia inwestora – Gminy Szczytna ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci wodociągowej łączącej stację uzdatniania wody w Wolanach (cz. Dolna) z wodociągiem w Wolanach (cz. Górna) i Dziób – Miasto i Gmina Szczytna.”


określam
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej łączącej stację uzdatniania wody w Wolanach (cz. Dolna) z wodociągiem w Wolanach (cz. Górna) i Dziób – Miasto i Gmina Szczytna”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Szczytna.

1. Nazwa, rodzaj i miejsce przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości około 1550 mb oraz przyłączy do budynków.
W ramach inwestycji wykonane zostanie:
- budowa sieci wodociągowej o długości około 1550 mb z rur PE o średnicy 110 mm,
- wykonanie przyłączy do budynków z rur PE o średnicy 40 mm,
- włączenie sieci wodociągowej do zaprojektowanej sieci wodociągowej o średnicy 160 mm przy stacji uzdatniania wody – działka nr 120, oraz drugie włączenie do wodociągu o średnicy 125 mm – działka nr 288.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

2.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji.

Planowane przedsięwzięcie należy realizować z uwzględnieniem następujących warunków:

a) na okres budowy sieci wodociągowej i zajęcie drogi, należy opracować organizację ruchu zastępczego w tym rejonie;
b) zaplecze budowy lokalizować na terenie utwardzonym z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni;
c) przed przystąpieniem do realizacji budowy należy sporządzić odpowiedni harmonogram wykonywanych prac, dostaw materiałów oraz właściwe ustalenie tras przewozu;
d) dokonywać systematycznej kontroli stanu technicznego sprzętu budowlanego i jego konserwacji oraz zapewnić warunki BHP przy realizacji inwestycji;
e) powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy, przekazując je firmie wywozowej posiadającej odpowiednie zezwolenie na odbiór odpadów;
f) ograniczyć czas pracy ciężkiego sprzętu do godzin dziennych;
g) roboty ziemne poprzedzić usunięciem humusu, gromadząc go na pryzmach poza obszarem robót ziemnych i zapewnić możliwość jego ponownego wykorzystania do tworzenia warstwy urodzajnej;
h) teren budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć;
i) po zakończeniu prac grunty rolne należy zrekultywować w tym kierunku. Inne grunty zajęte w czasie realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęciem;
j) w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

2. 2.Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji.

Warunki w fazie eksploatacji nie zostaną zmienione w odniesieniu do stanu sprzed realizacją inwestycji.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy dokonać oceny stanu technicznego wykonanych prac i zamontowanych urządzeń celem sprawdzenia poprawności wykonanych prac budowlanych, a ewentualne usterki usuwać na bieżąco.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:
a)   wszystkie elementy występujące w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
b) przyjąć takie rozwiązania techniczne budowy sieci wodociągowej, które zapewnią pełną szczelność i wyeliminują infiltrację do gruntu;
c) na etapie budowy zapewnić nadzór odpowiednich służb w celu przeprowadzenia budowy w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska;
d) nadmiar ziemi z wykopów wykorzystać gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym ma drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

5. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150).

Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia następuje przed uzyskaniem między innymi: decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.
Przedsięwzięcie pod nazwą ,,Budowa sieci wodociągowej łączącej stację uzdatniania wody w Wolanach (cz. Dolna) z wodociągiem w Wolanach (cz. Górna) i Dziób – Miasto i Gmina Szczytna” może być realizowana po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.
  Stosownie do treści art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a w tym przypadku organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest burmistrz (art. 46a ust. 7 pkt.4 cytowanej wyżej ustawy).
 W dniu 18 października 2007 roku do tut. Urzędu wpłynął wniosek Biura Projektowania i Wykonawstwa Sieci i Instalacji Sanitarnych inż. Jan Witka, Łukaszowice 15, 55-010 Św. Katarzyna działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 22 marca 2007 roku znak RO.K.0113-12/2007 w imieniu inwestora – Gminy Szczytna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci wodociągowej łączącej stację uzdatniania wody w Wolanach (cz. Dolna) z wodociągiem w Wolanach (cz. Górna) i Dziób – Miasto i Gmina Szczytna”.
 W toku postępowania stwierdzono, że planowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust. 1, pkt.63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), a także, że inwestycja zlokalizowana jest w sąsiedztwie obszaru Natura 2000.
 Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego, Starosty Kłodzkiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu i jego zakresu. Z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego, Wojewódzki Konserwator Przyrody pismem z dnia 27 listopada 2007 roku nr SR.V.6638/N/221/KŁ/07 wyraził opinię, iż przedmiotowe przedsięwzięcie – ze względu na lokalizację poza obszarami Natura 2000, jak również z uwagi na charakter inwestycji oraz ograniczoną skalę oddziaływania – nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000. Ponadto Wojewoda Dolnośląski uznał, że przedsięwzięcie nie wymaga uzgodnienia w trybie art. 48 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku postanowieniem z dnia 8 stycznia 2008 roku nr ZNS-711-1/AZ/08 postanowił nie stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu. Starosta Kłodzki postanowieniem z dnia 29 listopada 2007 roku nr OŚR 7633-68/OPZ/07 uznał, że dla w/w przedsięwzięcia odstępuje się od obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2008 roku nr RTI.OS.7615/1/2008 Burmistrz Szczytnej postanowił nie stwierdzić potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej łączącej stację uzdatniania wody w Wolanach (cz. Dolna) z wodociągiem w Wolanach (cz. Górna) i Dziób. Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, a także podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie postanowienia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i zamieszczenie w biuletynie informacji publicznej.
 Wypełniając obowiązek zawarty w art. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska oraz w art. 10 i art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Szczytnej zawiadomił strony o wszczętym postępowaniu i o możliwości wnoszenia uwag i wniosków. Zawiadomienie zostało przesłane stronom, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, a także zamieszczone w biuletynie informacji publicznej. Strony nie wniosły do toczącego się postępowania żadnych uwagi i wniosków.
 Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska zwrócono się do Starosty Kłodzkiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kłodzku postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2008 roku nr ZNS-71-21/AZ/08 oraz Starosta Kłodzki postanowieniem z dnia 17 marca 2008 roku nr OŚR 7633-9/OPZ/08 uzgodnili warunki realizacji przedsięwzięcia. Treść uzgodnień została uwzględniona w pkt. 2 i pkt. 3 sentencji niniejszej decyzji.
 W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wzięto pod uwagę:
- informację o planowanym przedsięwzięciu zawartą we wniosku z dnia 15 października 2007 roku,
- stanowiska organów opiniujących i uzgadniających,

Inwestycja prowadzona będzie poza terenem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 i nie będzie negatywnie oddziaływać na ten obszar.
Realizacja inwestycji, z racji jej charakteru i zasięgu nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska, tym bardziej znaczących oddziaływań. Bezpośrednie i krótkie oddziaływanie może mieć miejsce jedynie w fazie budowy. Oddziaływanie to nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego po spełnieniu wymogów zawartych w sentencji niniejszej decyzji.
Ponadto stwierdzono, że planowana inwestycja przyczyni się do poprawy warunków higieniczno - zdrowotnych.
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ,,Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Chocieszów, Niwa i Wolany oraz Dolina, Słoszów, Łężyce i Złotno”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szczytnej uchwałą nr XXXI/263/05 w dniu 29 grudnia 2005 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 9  lutego 2006 roku Nr 29, poz. 412.
 
W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.

 Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, oraz w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.

Pouczenie

 Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.

 Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymują:
1. Biuro Projektowania i Wykonawstwa Sieci i Instalacji Sanitarnych inż. Jan Witka, Łukaszowice 15, 55-010 Święta Katarzyna.
2. Burmistrz Szczytnej, ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna.
3 – 13. strony według rozdzielnika.

Do wiadomości:
1. Wojewoda Dolnośląski, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
2. Starosta Kłodzki ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko.
4. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej + Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
5. a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 22 Kwietnia 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 421430