szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XVIII/106/08 z dnia 24 kwietnia 2008r.

Uchwała Nr XVIII/106/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 24 kwietnia 2008r.

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Szczytnej

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz §1 ust. 4 załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz  publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się z dniem 1 września 2008r. Szkole Podstawowej w Szczytnej imię Orła Białego, ustalając pełną nazwę szkoły w następującym brzmieniu: „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Szczytnej”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie § 1 ust. 4 załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego  przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) został skierowany wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego o nadanie Szkole Podstawowej w Szczytnej imienia Orła Białego. Wniosek został poparty pozytywnymi opiniami Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej  oraz Samorządu Uczniowskiego wyrażonymi w drodze podjętych uchwał.

Wybierając dla szkoły imię wnioskodawcy argumentowali, że Orzeł Biały od wieków był symbolem niepodległości i suwerenności państwa polskiego.  Kierowali się przekonaniem, że Orzeł Biały będzie prawdziwym przewodnikiem uczniów szkoły.

Zgodnie z cytowanym wcześniej rozporządzeniem, szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. W związku z powyższym przedkładam projekt uchwały Rady  Miejskiej w Szczytnej w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Szczytnej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 30 Kwietnia 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432013