szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XVIII/107/08 z dnia 24 kwietnia 2008r.

Uchwała Nr XVIII/107/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/49/03 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych  stanowiących własność Gminy Szczytna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, art. 44 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 13, i art. 68  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ),  w związku z art.140 Kodeksu Cywilnego Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej nr V/49/03 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Szczytna:
 
1.w § 2 w ustępie 10  skreśla się ostatnie zdanie „Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej”
2.w § 2 dodaje się ustęp 11 w brzmieniu:
Zwrot udzielonej bonifikaty nie następuje w przypadku kiedy środki uzyskane ze sprzedaży lokalu zostaną przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na:
- budowę lub dokończenie budowy innej nieruchomości mieszkalnej,
- remont innego lokalu mieszkalnego,
- adaptację powierzchni użytkowej na cele mieszkalne,
- spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego
stanowiące własność sprzedającego lokal.
 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Szczytnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 30 Kwietnia 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011