szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (RTI.OS.7615/31/2008)

RTI.OS.7615/31/2008

Szczytna, 2008-05-15.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że na wniosek Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zdroje ul. Krótka 5, 57-330 Szczytna zostało wszczęte w dniu 15 maja 2008 roku postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przeciwdziałanie erozji wodnej związanej ze spływem wód opadowych oraz utrzymanie potoku górskiego I-1 oraz I-1-1 bez nazwy w Leśnictwie Wolany i związanej z nim infrastruktury w dobrym stanie.”

Stosownie do art. 51 ust. 3, pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150), zwracam się do organu ochrony środowiska o przedstawienie opinii w sprawie wymagalności i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wypływu przedsięwzięcia między innymi na środowisko.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu opinii i uzgodnień z organami ochrony środowiska zgodnie z art. 48 ust. 2 i art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Załączniki:
-wniosek z dnia 12 maja 2008 roku wraz z opisem przedsięwzięcia,
-kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich,
-wypis i wyrys nr 99/08 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymują:
I. Organ opiniujący:
1.Wojewoda Dolnośląski pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
II. Strony postępowania:
1.Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
2.Burmistrz Szczytnej, ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna.
3 – 6 Strony postępowania.

Do wiadomości:
1.Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zdroje w Szczytnej ul. Krótka 5, 57-330 Szczytna.
2.Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej + biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
3.a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 23 Maja 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 434345