szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XIX/110/08 z dnia 29 maja 2008r.

Uchwała Nr XIX/110/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 maja 2008r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, oraz trybu pobierania /zasad zwrotu/

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U.Nr.64,poz. 593 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

§ 2

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 3

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

§ 4

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej przyznaje usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

§ 5

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom , których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości określonej w art.8 ustawy o pomocy społecznej.

§ 6

Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w § 1 dokonują zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabelach nr 1 i 2.

Tabela nr 1 : odpłatności za usługi opiekuńcze osób samotnie gospodarujących

 

dochód osób samotnie gospodarujących przekraczający kryterium ustawowe art.8 %

wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi %

100,01% - 130%

4%

130,01% - 160%

8%

160,01% - 190%

12%

190,01% - 225%

16%

225,01% - 290%

20%

290,01% - 340%

40%

340,01% - 350%

80%

350,01% - powyżej

100%

Tabela nr 2: odpłatności za usługi opiekuńcze osób w rodzinie

 

dochód na osobę w rodzinie przekraczający kryterium ustawowe art.8 %

wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi %

100,01% - 125%

4%

125.01% - 150%

8%

150.01% - 175%

12%

175,01% - 200%

16%

200,01% - 250%

20%

250,01% - 300%

40%

300,01% - powyżej

100%

Kwoty określające wysokość kryterium dochodowego podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art.9 ustawy o pomocy społecznej.

§ 7

Ustalone w decyzji administracyjnej kwoty całościowego lub częściowego zwrotu kosztu usług – świadczeniobiorca wpłaca w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej na koniec każdego miesiąca.

§ 8

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej przekazuje pobrane zwroty opłat na rachunek bankowy Gminy Szczytna.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 10

Traci moc uchwała nr XXI/170/04 z dnia 29.10.2004 roku

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Od kilku lat stawka godzinowa za pracę opiekunki nie została zmieniona, (7,42 brutto) natomiast rynek lokalny usług wymusza nieuchronne zmiany również i w tym zakresie. W związku z powyższym OPS Szczytna proponuje podwyżkę stawki godzinowej na 9,03 brutto, w tym znajdują się koszty pracodawcy związane ze składkami ZUS. Zwiększenie stawki godzinowej opiekunki nie spowoduje przekroczenia planu wydatków w rozdziale 85228 w roku 2008. Zmiana najistotniejsza w uchwale dotyczy tabel odpłatności za usługi opiekuńcze, co sprawi, iż koszty podwyżek nie obciążą osób aktualnie korzystających z tej formy pomocy.
Wyższe wynagrodzenie dla opiekunek pozwoli na poprawę jakości usług i na urynkowienie wynagrodzeń. Korzystne warunki stworzone dla usługobiorców – to szansa na zatrzymanie osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych w środowiskach lokalnych bez konieczności migracji do domów pomocy społecznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 6 Czerwca 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431571