szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (RTI.OS.7615/43/2008)

Szczytna, 2008-07-31.

RTI.OS.7615/43/2008

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że na wniosek firmy EKSPERT Budowa i Naprawa Mostów Sp. z o.o. ul. Reymonta 25, 57-401 Nowa Ruda działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu inwestora – Gminy Szczytna  zostało wszczęte w dniu 31 lipca 2008 roku postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa infrastruktury technicznej terenu pomiędzy osiedlem Słonecznym, ul. Szpitalną i ul. M. Konopnickiej w Szczytnej”.

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150), w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Stosownie do art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150), zwracam się do organów ochrony środowiska o przedstawienie opinii w sprawie wymagalności i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia między innymi na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających, z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu opinii i uzgodnień z organami ochrony środowiska zgodnie z art. 48 ust. 2 i art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, a także na tablicy ogłoszeń na terenie osiedla przy ul. Słonecznej w Szczytnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie Zdroju

Załączniki:
-wniosek z dnia 4 czerwca 2008 roku (data wpływu 29 lipca 1008 roku) wraz z opisem przedsięwzięcia,
-dwie kopie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich,
-wypis i wyrys nr 51/08 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymują organy opiniujące:
1.Wojewoda Dolnośląski, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzku.

Otrzymują:
1.EKSPERT Budowa i Naprawa Mostów Sp. z o.o. ul. Reymonta 25, 57-401 Nowa Ruda.
2.Park Narodowy Gór Stołowych w Kudowie Zdroju ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
3.Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kudowie Zdroju ul. Buczka 18A, 57-350 Kudowa Zdrój + 5 kserokopie z prośbą o wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń osiedla w Szczytnej.
- inne strony poprzez obwieszczenie.
- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej,
- a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 5 Sierpnia 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 421049