szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXI/138/08 z dnia 25 września 2008r.

Uchwała Nr XXI/138/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 25 września 2008r.

w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego udzielanego członkowi ochotniczej straży pożarnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 42, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 28 ust. 1 i 2  ustawy   z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Szczytnej uchwala :

§  1

Wysokość ekwiwalentu otrzymywanego przez członka ochotniczej straży pożarnej, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, ustala się w wysokości 16,86 zł.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 163 poz. 1035)  wprowadziła do ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), m. in. zmianę  art. 28 ust. 1 i 2 mówiącą, że członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu o którym mowa nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przed dniem jego ustalenia , za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Stawka podana w uchwale wynosi  1/175 tego wynagrodzenia. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 30 Września 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432010