szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała nr XXI/136/08 z dnia 25 września 2008r.

Uchwała nr XXI/136/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 25 września 2008 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003 roku ze zmianami), Rada Miejska w Szczytnej uchwala co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna, w granicach zgodnie z załącznikami od 1 do 17.

§ 2

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu, zgodnego z polityką przestrzenną określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szczytna dla terenów zgodnie z załącznikami graficznymi.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie gminy Szczytna.

UZASADNIENIE
OD UCHWAŁY Nr XXI/136/08
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 25 września 2008 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna dotyczącego terenu położonego w obrębach geodezyjnych miasta Szczytna. (zgodnie z art. 14 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Analiza zasadności przystąpienia do sporządzania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium:
Obszary objęte uchwałą wyszczególnione w piętnastu załącznikach graficznych i jednym tekstowym są położone na terenie miasta Szczytna.
Zgodnie z ustaleniami Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szczytna, zatwierdzonej Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnej Nr XXVIII/253/2005 z dnia 30 września 2005 r. obszary położone są w różnych strefach zagospodarowania przestrzennego. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna spowoduje możliwość dalszego rozwoju miasta i wprowadza wspomagające nowe funkcje uzupełniające, powiązane ze strukturą funkcjonalną miasta.
Mając powyższe na względzie Rada Miejska w Szczytnej postanowiła podjąć uchwałę o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna dla obszarów wyszczególnionych w załącznikach do uchwały.
Rozwiązania przyjęte w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna uwzględniają ochronę walorów przyrodniczych obszarów, zachowują zasadę zrównoważonego rozwoju wobec uwarunkowań środowiskowych.
Zasadność wprowadzania zmian w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Szczytna była od kilku lat tematem wielu dyskusji i wniosków mieszkańców. Przeprowadzona analiza i zgromadzone materiały wykazują, że przystąpienie do zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Szczytna jest celowe i pozwoli na uszczegółowienie zasad jego zagospodarowania zgodnie z nowymi potrzebami i rozwijaną funkcję turystyczną i usługową.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 28 Października 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572