szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała nr XXII/140/08 z dnia 23 października 2008r.

Uchwała nr XXII/140/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 23 października 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/136/08 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003 roku ze zmianami), Rada Miejska w Szczytnej uchwala co następuje:

§ 1

W § 1 uchwały nr XXI/136/08 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 września 2008 roku, cyfrę „17” zastępuje się cyfrą „18”.

§ 2

Dodaje się załącznik nr 18 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie gminy Szczytna.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 28 Października 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432014