szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała nr XXII/146/08 z dnia 23 października 2008r.

Uchwała nr XXII/146/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 23 października 2008r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/249/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczytnej

Na podstawie : art 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

W uchwale Nr XXX/249/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczytnej wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 3  słowa: „zaliczki alimentacyjnej”  zastępuje się słowami: „świadczeń alimentacyjnych.”

2. W  § 6  pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„Zadania wynikające z realizacji ustawy o osobach uprawnionych do alimentów:
1/ realizacja zadań  organu właściwego wierzyciela,
2/ realizacja zadań organu właściwego dłużnika.”

3. W § 8  pkt 1 litera e  otrzymuje brzmienie: “ustawie o osobach uprawnionych do alimentów.”

4. Paragraf 11 otrzymuje brzmienie:
„Do postępowania w sprawie świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w związku z przepisami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o osobach uprawnionych do alimentów.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 3

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 28 Października 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432013