szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Decyzja (RTI.OS.7615/31/2008)

Szczytna, 2008-10-01.

RTI.OS.7615/31/2008

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46, art. 46a ust. 7 pkt.4, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej ul. Krótka 5, 57-330 Szczytna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: ,,Przeciwdziałanie erozji wodnej związanej ze spływem wód opadowych oraz utrzymanie potoku górskiego I-1 oraz I-1-1 bez nazwy w Leśnictwie Wolany i związanej z nim infrastruktury w dobrym stanie”.

o k r e ś l a m
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przeciwdziałanie erozji wodnej związanej ze spływem wód opadowych oraz utrzymanie potoku górskiego I-1 oraz I-1-1 bez nazwy w Leśnictwie Wolany i związanej z nim infrastruktury w dobrym stanie”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Nadleśnictwo Zdroje w Szczytnej.

1. Nazwa, rodzaj i miejsce przedsięwzięcia.
Potok I-1 oraz I-1-1 bez nazwy znajduje się w zlewni potoku Toczek w obrębie ewidencyjnym Wolany, gmina Szczytna i przepływa przez działki nr 625/2, 438/188, 438/189, 438/190 należące do Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej. Zasila staw położony na działce nr 438/188. Potok usytuowany jest w lasach Nadleśnictwa Zdroje – Leśnictwie Wolany, położonym w Górach Stołowych.
W ramach inwestycji wykonane zostanie:
- odbudowa i modernizacja stopnia z przepławką dla ryb w miejscu gdzie woda wypływa ze stawu,
- umocnienie około 30 m dna i brzegów potoku na działce nr 625/2 (poniżej stawu),
- w górnej części potoku (powyżej stawu) potrzebnej ilości zastawek i progów z możliwością piętrzenia wody na wysokość 0,30 – 0,50 m,
- umocnienie dna i skarp w rejonie istniejących przepustów drogowych na odcinku od stawu do źródła potoku.
Przedmiotowe przedsięwzięcie prowadzone będzie w granicach istniejącego potoku na odcinku ok. 900 m. Prace nie przekroczą brzegów potoku i nie wystąpi potrzeba usunięcia (zniszczenia) szaty roślinnej. Zastosowana technologia i użyte materiały nie spowodują żadnego dodatkowego wyłączenia z powierzchni biologicznie czynnej (zabudowa). Użycie zaprawy betonowej nastąpi jedynie przy odbudowie stopnia wodnego oraz umocowaniu kamieni przy umocnieniu przepustów na drogach leśnych.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

2.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji.

Planowane przedsięwzięcie należy realizować z uwzględnieniem następujących warunków:
a) zaplecze budowy lokalizować na terenie utwardzonym:
 poza granicami obszarów Natura 2000,
 poza bezpośrednim sąsiedztwem cieków wodnych (20m),
z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu;
 b) prace prowadzić w okresie jesienno – zimowym tj. poza okresem lęgowym ptaków
 (z wyłączeniem terminu od 1 kwietnia do 15 lipca);
 c) podjąć wszelkie działania techniczne oraz organizacyjne w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia terenu w trakcie realizacji inwestycji;
d) prace wykonywać bez zastosowania ciężkiego sprzętu – głównie ręcznie;
e) przed przystąpieniem do realizacji budowy należy sporządzić odpowiedni
 harmonogram wykonywanych prac, dostaw materiałów oraz właściwe ustalenie tras przewozu;
f) powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i gromadzić w
 przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy;
g) ograniczyć czas pracy do godzin dziennych;

2.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji.

Warunki w fazie eksploatacji nie zostaną zmienione w odniesieniu do stanu sprzed realizacją inwestycji. Natomiast będą miały wpływ na poprawę warunków glebowych w kierunku siedlisk wilgotnych objętych ochroną w ramach Natura 2000.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:
a) wszystkie elementy występujące w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
b) na etapie budowy zapewnić nadzór odpowiednich służb w celu przeprowadzenia budowy w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska;
c) zastosować materiały przyjazne środowisku (głównie: drewno i kamień);

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
5. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).


U z a s a d n i e n i e

 Zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia następuje przed uzyskaniem między innymi: decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.
Przedsięwzięcie pod nazwą ,,Przeciwdziałanie erozji wodnej związanej ze spływem wód odpadowych oraz utrzymanie potoku górskiego I-1 oraz I-1-1 bez nazwy w Leśnictwie Wolany i związanej z nim infrastruktury w dobrym stanie” może być realizowane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z art. 28 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).
 Stosownie do treści art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a w tym przypadku organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest burmistrz (art. 46a ust. 7 pkt.4 cytowanej wyżej ustawy).
 W dniu 12 maja 2008 roku do tut. Urzędu wpłynął wniosek Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: ,,Przeciwdziałanie erozji wodnej związanej ze spływem wód opadowych oraz utrzymanie potoku górskiego I-1 oraz I-1-1 bez nazwy w Leśnictwie Wolany i związanej z nim infrastruktury w dobrym stanie”.
 W toku postępowania stwierdzono, że planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami). Natomiast przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 ,,Góry Stołowe” oraz w granicach projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Góry Stołowe”.
 Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu i jego zakresu. Wojewoda Dolnośląski pismem z dnia 17 lipca 2008 roku nr SPO.III.AMa.6613-3/87/08 wyraził opinię o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie obszarów Natura 2000. W uzasadnieniu wskazał, że z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz charakter prowadzonych prac (nie przewiduje się piętrzenia wody na projektowanym stopniu wodnym, dzięki czemu powierzchnia lustra wody w stawie nie zmieni się; planowany poziom piętrzenia wody w wyniku wykonania zastawek i progów nie ograniczy możliwości przemieszczania się ryb), nie powinno ono znacząco oddziaływać na ww. obszary Natura 2000.
 Postanowieniem z dnia 24 lipca 2008 roku nr RTI.OS.7615/31/2008 Burmistrz Szczytnej postanowił nie stwierdzić potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na przeciwdziałaniu erozji wodnej związanej ze spływem wód opadowych oraz utrzymanie potoku górskiego I-1 oraz I-1-1 bez nazwy w Leśnictwie Wolany i związanej z nim infrastruktury w dobrym stanie. Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, a także podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie postanowienia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i zamieszczenie w biuletynie informacji publicznej.
 Wypełniając obowiązek zawarty w art. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska oraz w art. 10 i art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Szczytnej zawiadomił strony o wszczętym postępowaniu i o możliwości wnoszenia uwag i wniosków. Zawiadomienie zostało przesłane stronom, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, a także zamieszczone w biuletynie informacji publicznej. Strony nie wniosły do toczącego się postępowania żadnych uwag i wniosków.
 Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska zwrócono się do Wojewody Dolnośląskiego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
Wojewoda Dolnośląski postanowieniem z dnia 11 września 2008 roku nr SPO.III.AMa.6613-4/40/08 uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia. Treść uzgodnienia została uwzględniona w pkt. 2 sentencji niniejszej decyzji.
 W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wzięto pod uwagę:
- informację o planowanym przedsięwzięciu zawartą we wniosku z dnia 12 maja 2008 roku,
- stanowisko organu opiniującego i uzgadniającego.
 Pomimo że inwestycja zlokalizowana jest w obszarach Natura 2000 nie będzie znacząco oddziaływać na te obszary. Realizacja inwestycji, z racji jej charakteru i zasięgu nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska, tym bardziej znaczących oddziaływań. Bezpośrednie i krótkie oddziaływanie może mieć miejsce jedynie w fazie budowy. Oddziaływanie to nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego po spełnieniu wymogów zawartych w sentencji niniejszej decyzji.
Ponadto stwierdzono, że planowana inwestycja przyczyni się do:
 ochronie gleby przed erozją powierzchniową,
 spowolnieniu obiegu wody w zlewni górskiej,
 zmniejszeniu fal wezbraniowych i wydłużeniu czasu spływu wód, czego skutkiem będzie zmniejszenie zagrożenia powodzią,
 pozytywnym oddziaływaniu ekosystemu leśnego na jakość wody w potoku.
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ,,Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Chocieszów, Niwa i Wolany oraz Dolina, Słoszów, Łężyce i Złotno”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szczytnej uchwałą nr XXXI/263/05 w dniu 29 grudnia 2005 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2006 roku Nr 29, poz. 412.
 
W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.

 Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, oraz w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.

P o u c z e n i e

 Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.

 Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymują:
1. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zdroje w Szczytnej, ul. Krótka 5, 57-330 Szczytna
2. Park Narodowy Gór Stołowych ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
3. Burmistrz Szczytnej ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna.
4 – 7. strony postępowania.

Do wiadomości:
1. Wojewoda Dolnośląski, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej + Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 28 Października 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 434345