szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Postanowienie (RTI.OS.7615/43/2008)

Szczytna, 2008-10-09.

RTI.OS.7615/43/2008

P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 46a ust. 7 pkt. 4, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku firmy EKSPERT Budowa i Naprawa Mostów Sp. z o.o. ul. Reymonta 25, 57-401 Nowa Ruda, działającej z upoważnienia inwestora – Gminy Szczytna

postanawiam

nie stwierdzić potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, pod nazwą: "Budowa infrastruktury technicznej terenu pomiędzy osiedlem Słonecznym, ul. Szpitalną i ul. M. Konopnickiej w Szczytnej".

U z a s a d n i e n i e

Firma EKSPERT Budowa i Naprawa Mostów Sp. z o.o. ul. Reymonta 25, 57-401 Nowa Ruda, działająca z upoważnienia inwestora –  Gminy Szczytna wnioskiem z dnia 4 czerwca 2008 roku (data wpływu 29 lipca 2008 roku) zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie infrastruktury technicznej terenu pomiędzy osiedlem Słonecznym, ul. Szpitalną i ul. M. Konopnickiej w Szczytnej. Do wniosku dołączono wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska informacje o przedsięwzięciu.

Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt.56 i pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie inwestycja ta realizowana będzie w sąsiedztwie Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 ,,Góry Stołowe”, oraz w odległości ok. 700 m od Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Góry Stołowe”.

Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego i Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o opinię w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz ewentualnego jego zakresu.

Wojewoda Dolnośląski pismem z dnia 19 sierpnia 2008 roku nr SPO.III.AMa.6613-3/127/08 wyraził opinię o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W uzasadnieniu wskazał, że przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (DZ.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) a także zlokalizowane jest w sąsiedztwie Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 ,,Góry Stołowe”. Jednakże ze względu na charakter planowany prac oraz lokalizację w terenie zabudowanym, przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na ww. obszar Natura 2000.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku postanowieniem z dnia 15 września 2008 roku nr ZNS-711-32/AZ/08 postanowił nie stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Kierując się kryteriami zawartymi w art. 51 ust. 8 pkt.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w szczególności ze względu na:
- rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, które będzie prowadzone głównie w istniejących drogach i nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na nieruchomości sąsiednie;
- usytuowanie przedsięwzięcia w terenach zabudowanych i na obszarze, na którym brak jest dóbr materialnych, zabytków, siedlisk roślin i zwierząt, pomników przyrody podlegających ochronie;
- rodzaj i skalę oddziaływania, które ma ograniczoną skalę oddziaływania i z racji       charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań,
nie stwierdzono potrzeby sporządzenia raportu dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.

Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej oraz na podstawie art. 49 k.p.a. przez obwieszczenie przekazana stronom.

Na niniejsze postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Otrzymują:
1.EKSPERT Budowa i Naprawa Mostów Sp. z o.o. ul. Reymonta 25, 57-401 Nowa Ruda.
2.Burmistrz Szczytnej ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna.
3.Park Narodowy Gór Stołowych ul. Słoneczna 31, 57350 Kudowa Zdrój.
4.Inne strony postępowania poprzez obwieszczenie na podstawie art. 49 k.p.a.
Do wiadomości:
1.Wojewoda Dolnośląski, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku, ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko.
3.Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej + biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
4.a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 28 Października 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 438031