szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (RTI.OS.7615/53/2008)

RTI.OS.7615/53/2008

Szczytna, 2008-11-13.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że na wniosek Zakładu Usług Inwestorskich "Rewaloryzacja" Sp. z o.o. ul. Czeska 26-28, 57-300 Kłodzko działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu inwestora – Gminy Szczytna zostało wszczęte w dniu 13 listopada 2008 roku postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Rewitalizacja terenów byłego PPH w Szczytnej przy ul. Wolności".
 Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Stosownie do art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150), zwracam się do organów ochrony środowiska o przedstawienie opinii w sprawie wymagalności i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

 Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia między innymi na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających, z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu opinii i uzgodnień z organami ochrony środowiska zgodnie z art. 48 ust. 2 i art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, a także na tablicy ogłoszeń przy ul. Wolności w Szczytnej (przy byłej szkole).

Załączniki:
 wniosek z dnia 25 września 2008 roku (data wpływu 7 listopada 1008 roku) wraz z opisem przedsięwzięcia,
 kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich,
 wypis i wyrys nr 218/08 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymują organy opiniujące:
1.Wojewoda Dolnośląski, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
2.Starosta Kłodzki ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.
3.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzku.

Otrzymują:
1.ZUI "Rewaloryzacja „ Sp. z o.o. ul. Czeska 26-28, 57-300 Kłodzko.
2.Park Narodowy Gór Stołowych w Kudowie Zdroju ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
3.Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko.
4.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 186, 53-139 Wrocław.
5.Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych.
 inne strony poprzez obwieszczenie.
 Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, tablica ogłoszeń przy ul. Wolności w Szczytnej (przy budynku byłej szkoły),
- a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 14 Listopada 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431553