szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXIII/157/08 z dnia 27 listopada 2008r.

Uchwała Nr XXIII/157/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia programu zdrowotno–profilaktycznego w zakresie profilaktyki prozdrowotnej realizowanej przez szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt urodzonych w latach: 1992, 1993 i 1994 zamieszkałych w Gminie Szczytna w ramach programu profilaktycznego “Chronię życie przed rakiem szyjki macicy”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm. oraz art. 7 ust. 1 pkt.1 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do przeprowadzenia programu zdrowotno–profilaktycznego w zakresie profilaktyki prozdrowotnej realizowanej przez szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt urodzonych w latach: 1992, 1993 i 1994 zamieszkałych w Gminie Szczytna w ramach programu profilaktycznego “Chronię życie przed rakiem szyjki macicy”.

§ 2.

1.Środki finansowe na realizację programu, o którym mowa w § 1 zostaną zabezpieczone w  budżecie gminy Szczytna na rok 2009.
2.Zadanie, o którym mowa w § 1 będzie sfinansowane ze środków budżetowych Gminy Szczytna do wysokości 1.000 zł na jedną osobę uprawnioną.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa, że do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.
Codziennie umiera w Polsce na raka szyjki macicy 5 kobiet !!! To drugi co do częstości występowania nowotwór atakujący kobiety - w Polsce umiera 50% kobiet chorujących na ten nowotwór. Jest jednak szczepionka, która pozwala chronić zdrowie i życie - nie dopuszczając do zakażenia wirusem HPV.  Dlatego Gmina Szczytna w 2009 roku przeprowadzi cykl szczepień przeciw wirusowi HPV w ramach programu profilaktycznego “Chronię życie przed rakiem szyjki macicy”.  Zostanie przygotowana akcja informacyjna adresowana do nich, która ma uświadomić, że szczepionki ochronią w przyszłości zdrowie ich dzieci. Szczepienia, które mogą zapobiec rakowi szyjki macicy, będą finansowane przez gminę Szczytna do wysokości 1.000 zł na jedną osobę uprawnioną.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 28 Listopada 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572