szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXIII/160/08 z dnia 27 listopada 2008r.

U C H W A Ł A Nr XXIII/160/08
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach zabudowanych na terenie Gminy Szczytna

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 406 ust. 1 pkt 12, art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

1.Określa się szczegółowe zasady udzielania dotacji na pokrycie kosztów inwestycji należących do zadań własnych gminy, realizowanych przez właścicieli nieruchomości zabudowanych, w zakresie usuwania i unieszkodliwiania ścieków bytowych.
2.Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 2

Dotacją na podstawie niniejszej uchwały objęte są inwestycje na nieruchomościach, które ze względów technicznych lub ekonomicznych, nie mogą być podłączone do sieci kanalizacyjnej.

§ 3

1.Środki przeznaczone na dotacje kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2.Dotacja udzielana jest do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy, w danym roku budżetowym.
3.W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonym na dotację w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w danym roku, dofinansowanie jest realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.

§ 4

Dotacja na pokrycie kosztów inwestycji, o której mowa w § 2, ma miejsce niezależnie od tego czy wnioskodawca uzyska inne wsparcie finansowe realizowanego zadania.

§ 5

Wybudowanie i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

§ 6

1.O dotację na pokrycie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków mogą ubiegać się wnioskodawcy, przy łącznym spełnieniu poniższych warunków:
1)posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z Prawem budowlanym,
2)złożą do właściwych organów wniosek zgłoszenia budowy oczyszczalni ścieków lub pozwolenie na budowę, a organy te nie wniosą sprzeciwu,
3)zostanie złożony wniosek o refundację zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
4)w przypadku współwłaścicieli budynku mieszkalnego posiadania pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków lub złożenia wniosku przez wszystkich współwłaścicieli albo przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej.
2.Dotacja wypłacana jest wnioskodawcom spełniającym wszystkie warunki określone niniejszą uchwałą do wysokości, o której mowa w § 7, według kolejności w jakiej zostały złożone kompletne wnioski.

§ 7

1.Dotacja udzielana jest jednorazowo i wynosi 1.000,00 zł.
2.Dotacja jest udzielana dla jednego zadania inwestycyjnego, niezależnie od ilości nieruchomości, które obsługiwać będzie inwestycja.

§ 8

Dotację otrzymują wnioskodawcy, którzy złożą kompletne wnioski i spełnią warunki określone w § 2, § 5, § 6 i § 9.

§ 9

Zasady udzielenia dotacji:
1)wnioskodawca ubiegający się o refundację składa wniosek wraz z załącznikami do Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej,
2)przedstawiciel Urzędu sprawdza kompletność wniosku, dokonuje oględzin inwestycji sporządzając z tej czynności protokół,
3)kompletny wniosek kierowany jest do Burmistrza Szczytnej w celu zatwierdzenia i zawarcia umowy określającej obowiązki wzajemne stron i warunki rozliczeń,

§ 10

Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej ma prawo kontroli inwestycji objętej dotacją, na każdym jej etapie.

§ 11

Dotacja może podlegać zwrotowi w przypadku eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami określonymi przez producenta (dostawcę) urządzeń.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Uzasadnienie

Projekt niniejszej uchwały przedkładany jest w związku ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, która stwierdziła, że jedyną prawnie dopuszczalną drogą do określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest podjęcie uchwały na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz art. 408 w związku z art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2005 roku Prawo ochrony środowiska.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 28 Listopada 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431571