szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXIII/158/08 z dnia 27 listopada 2008r.

UCHWAŁA NR XXIII/158/08
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 27 LISTOPADA 2008 R.

w sprawie określenia ceny skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2009r.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. (Monitor Polski z 2008r. Nr 81, poz. 717), Rada Miejska w Szczytnej u c h w a l a :

§ 1

Ustala się cenę skupu 1 q żyta jako podstawę obliczenia podatku rolnego na kwotę 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych i 00/100).
 
§ 2

Kwota wymieniona w § 1 obowiązuje do naliczenia podatku rolnego w 2009r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.
 
§ 4

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie miasta i gminy Szczytna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009r.

Uzasadnienie:
Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. będąca podstawą ustalenia podatku rolnego w 2009r. stanowi kwotę 55,80 zł za 1 q.
Burmistrz Szczytnej proponuje obniżenie ceny skupu 1q żyta do poziomu 45,00zł, a tym samym pozostawienie stawki obowiązującej w 2008r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 3 Grudnia 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570