szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Postanowienie (RTI.OS.7615/48/2008)

RTI.OS.7615/48/2008

Szczytna, 2008-12-29.

Postanowienie

Na podstawie art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 46a ust. 7 pkt. 4, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zdroje ul. Krótka 5, 57-330 Szczytna

postanawiam

nie stwierdzić potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Zdroje poprzez modernizację drogi leśnej Nr 165 w Leśnictwie Bobrowniki wykorzystywanej jako dojazd pożarowy”.

U z a s a d n i e n i e

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zdroje ul. Krótka 5, 57-330 Szczytna wnioskiem z dnia 7 listopada 2008 roku zwróciło się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na wzmocnieniu systemu ochrony przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Zdroje poprzez modernizację drogi leśnej Nr 165 w Leśnictwie Bobrowniki wykorzystywanej jako dojazd pożarowy. Do wniosku dołączono wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska informacje o przedsięwzięciu.
  Inwestycja ta położona jest poza obszarami Natura 2000. Najbliższe obszary Natura 2000 to:
- Góry Orlickie kod 0200060 w odległości ok. 1 km,
- Torfowisko pod Zieleńcem kod 020023 w odległości ok. 2,5 km.
 Na podstawie art. 51 ust. 3, pkt. 3, lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego,  o opinię w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz ewentualnego jego zakresu.
 Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przekazał sprawę do załatwienia według właściwości Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 5 grudnia 2008 roku nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/6/08/jnk/ama wyraził opinię iż realizacja ww przedsięwzięcia nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W uzasadnieniu wskazał, iż przedmiotowe przedsięwzięcie, pomimo, że znajduje się w sąsiedztwie projektowanych Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Torfowisko pod Zieleńcem” i Góry Orlickie” oraz potencjalnego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Torfowiska Gór Bystrzyckich”, z uwagi na charakter przedsięwzięcia oraz zakres planowanych prac nie powinno ono znacząco oddziaływać na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww obszary Natura 2000.
 Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami).
 Kierując się kryteriami zawartymi w art. 51 ust. 8 pkt.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w szczególności ze względu na:
- rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, które będzie polegało na poprawie dostępności terenów leśnych i z racji charakteru nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska,
- braku powiązań z innymi przedsięwzięciami, braku emisji i występowaniu innych uciążliwości,
- usytuowanie przedsięwzięcia, które pomimo że znajduje się w sąsiedztwie obszarów Natura 2000, z uwagi na niewielki zasięg, zastosowane surowce i technologie nie będzie negatywnie oddziaływać na te obszary,
- rodzaju i skali możliwego oddziaływania, gdzie prace realizowane będą na istniejących duktach leśnych i z racji charakteru nie pociągną za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań,
nie stwierdzono potrzeby sporządzenia raportu dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.
 Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej.

 Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Otrzymują:
1.Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zdroje w Szczytnej ul. Krótka 5, 57-330 Szczytna.
Do wiadomości:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej + biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
3.a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 2 Stycznia 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 421468