szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Postanowienie (RTI.OS.7615/52/2008)

RTI.OS.7615/52/2008

Szczytna, 2008-12-29.

P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 46a ust. 7 pkt. 4, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zdroje ul. Krótka 5, 57-330 Szczytna

postanawiam

nie stwierdzić potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Zdroje poprzez modernizację drogi leśnej Nr 145 w Leśnictwie Piekiełko wykorzystywanej jako dojazd pożarowy”.

U z a s a d n i e n i e

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zdroje ul. Krótka 5, 57-330 Szczytna wnioskiem z dnia 7 listopada 2008 roku zwróciło się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na wzmocnieniu systemu ochrony przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Zdroje poprzez modernizację drogi leśnej Nr 145 w Leśnictwie Piekiełko wykorzystywanej jako dojazd pożarowy. Do wniosku dołączono wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska informacje o przedsięwzięciu.
  Inwestycja ta położona jest w sąsiedztwie obszaru Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 to:
- Piekielna Dolina koło Polanicy kod 020018 w odległości ok. 1,2 km.
 Na podstawie art. 51 ust. 3, pkt. 3, lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego,  o opinię w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz ewentualnego jego zakresu.
 Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przekazał sprawę do załatwienia według właściwości Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 5 grudnia 2008 roku nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/5/08/jnk/ama wyraził opinię, iż realizacja ww przedsięwzięcia nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W uzasadnieniu wskazał, iż przedmiotowe przedsięwzięcie, pomimo, że znajduje się w sąsiedztwie projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000  ,,Piekielna Dolina koło Polanicy”, jednakże biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz zakres planowanych prac nie powinno ono znacząco oddziaływać na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony ww obszar Natura 2000.
 Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami).
 Kierując się kryteriami zawartymi w art. 51 ust. 8 pkt.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w szczególności ze względu na:
- rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, które będzie polegało na poprawie dostępności terenów leśnych i z racji charakteru nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska,
- braku powiązań z innymi przedsięwzięciami, braku emisji i występowaniu innych uciążliwości,
- usytuowanie przedsięwzięcia, które pomimo że znajduje się w sąsiedztwie obszaru Natura 2000, z uwagi na niewielki zasięg, zastosowane surowce i technologie nie będzie negatywnie oddziaływać na ten obszar,
- rodzaju i skali możliwego oddziaływania, gdzie prace realizowane będą na istniejącym dukcie leśnym i z racji charakteru nie pociągną za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań,
nie stwierdzono potrzeby sporządzenia raportu dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.
 Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej.

 Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Otrzymują:
1. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zdroje w Szczytnej ul. Krótka 5, 57-330 Szczytna.
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej + biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
3.a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 2 Stycznia 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 434342