szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Postanowienie (RTI.OS.7615/53/08/2009)

RTI.OS.7615/53/08/2009

Szczytna, 2009-01-06.

Postanowienie

Na podstawie art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 46a ust. 7 pkt. 4, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Inwestorskich ,,Rewaloryzacja” Sp. z o.o. ul. Czeska 26-28, 57-300 Kłodzko, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu inwestora – Gminy Szczytna

postanawiam

nie stwierdzić potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, pod nazwą: ,,Rewitalizacja terenów byłego PPH w Szczytnej przy ul. Wolności”.

U z a s a d n i e n i e

Zakład Usług Inwestorskich ,,Rewaloryzacja” Sp. z o.o. ul. Czeska 26-28, 57-300 Kłodzko, działający na podstawie pełnomocnictwa w imieniu inwestora – Gminy Szczytna wnioskiem z dnia 25 września 2008 roku (data wpływu 7 listopada 2008 roku) zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rewitalizacji terenów byłego PPH w Szczytnej przy ul. Wolności. Do wniosku dołączono wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska informacje o przedsięwzięciu.
 Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie inwestycja ta realizowana będzie w sąsiedztwie Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 ,,Góry Stołowe”, oraz w odległości ok. 1,2 km od projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Góry Stołowe”.
 Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego, Starosty Kłodzkiego i Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o opinię w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz ewentualnego jego zakresu.
 Dyrektor Wydziału Środowiska i Programu Odra, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przekazał sprawę do załatwienia według właściwości Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 3 grudnia 2008 roku nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/2/08/łck wyraził opinię, iż realizacja ww przedsięwzięcia nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie jego oddziaływania na Obszary Natura 2000. W uzasadnieniu wskazał, że przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest przy granicy obszaru Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 ,,Góry Stołowe”. Jednakże ze względu na charakter inwestycji, jego lokalizację w terenie zurbanizowanym oraz ograniczoną skalę oddziaływania nie powinno ono znacząco oddziaływać na ww obszar Natura 2000.
 Starosta Kłodzki postanowieniem z dnia 9 grudnia 2008 roku nr OŚR.7633-57/OPZ/08 uznał, że dla w/w przedsięwzięcia odstępuje się od obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wymienionego przedsięwzięcia w zakresie określonym w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku postanowieniem z dnia 6 stycznia 2009 roku nr ZNS-711-2/AZ/09 postanowił nie stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 Kierując się kryteriami zawartymi w art. 51 ust. 8 pkt.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w szczególności ze względu na:
- rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, które będzie polegało na zagospodarowaniu terenu w centrum miasta poprzez budowę skrzyżowania dróg publicznych, budowę ciągów pieszych i pieszo – jezdnych, przebudowę parkingu, budowę fontanny oraz budowę kanalizacji deszczową i oświetlenia ulicznego a także zagospodarowanie terenów zielonych - nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na nieruchomości sąsiednie;
- usytuowanie przedsięwzięcia w terenie zurbanizowanym, które pomimo że znajduje się w pobliżu obszarów Natura 2000, z uwagi na niewielki zasięg, zastosowane surowce i technologie nie będzie negatywnie oddziaływać na te obszary;
- rodzaj i skalę oddziaływania, które ma ograniczoną skalę oddziaływania i z racji charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań,
nie stwierdzono potrzeby sporządzenia raportu dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.

Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej oraz na podstawie art. 49 k.p.a. przez obwieszczenie przekazana stronom.
Na niniejsze postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Otrzymują:
1.Zakład Usług Inwestorskich ,,Rewaloryzacja” Sp. z o.o. ul. Czeska 26-28, 57-300 Kłodzko.
2.Burmistrz Szczytnej ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna.
3.Park Narodowy Gór Stołowych ul. Słoneczna 31, 57350 Kudowa Zdrój.
4.Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko.
5.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 186, 53-139 Wrocław.
6.Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych.
- inne strony postępowania poprzez obwieszczenie.
Do wiadomości:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
2.Starosta Kłodzki ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.
3.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku, ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko.
4.Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej + biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, tablica ogłoszeń przy ul. Wolności w Szczytnej (przy budynku byłej szkoły).
5.a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 6 Stycznia 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431568