szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXIV/170/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/170/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia regulaminów określających tryb i wysokość przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2009.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), w związku z art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 2 i art 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela” oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”, Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I
Postanowienia wstępne

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczytna,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt.1
3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
5) ucznia - należy przez to rozumieć także wychowanka,
6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust.1 rozporządzenia.

ROZDZIAŁ II
Regulamin przyznawania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli

§ 2

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
2. Szczegółowe przypadki zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat określa §7 rozporządzenia.

ROZDZIAŁ III
Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli

§ 3

1. Nauczycielowi w zależności od osiągniętych wyników pracy, może być przyznany dodatek motywacyjny.
2. Środki na dodatki motywacyjne określane są corocznie w planach finansowych szkół i pochodzą ze środków zabezpieczonych w tym celu w budżecie gminy na wynagrodzenia nauczycieli.
3. Ustala się środki finansowe na dodatki motywacyjne w wysokości:
1) 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym – na jeden etat kalkulacyjny nauczyciela,
2) 35% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym - na jeden etat kalkulacyjny dyrektora.
4. Dodatek motywacyjny stanowi wskaźnik procentowy liczony od wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego z wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, określonego rozporządzeniem MEN.
5. Wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć w przypadku
nauczyciela 20 % a w przypadku dyrektora szkoły (przedszkola) 35 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust.4.
6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

§ 4

1. Przy przyznawaniu i ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczyciela bierze
się w szczególności pod uwagę:
1) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
2) jakość świadczonej pracy,
3) ocenę pracy,
4) podejmowanie działań dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza zakres przydzielonych obowiązków,
5) zaangażowanie w życie i organizację jednostki,
6) współpracę z rodzicami uczniów,
7) zaangażowanie w przygotowaniu i realizacji zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły oraz związanych z samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
2. Przy przyznawaniu i ustaleniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora bierze się pod uwagę:
 1) właściwe prowadzenie polityki kadrowej,
 2) właściwe wykonywanie planu finansowego,
 3)efektywność działań zmierzających do wzbogacania majątku szkoły i pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
 4) dbałość o stan techniczny i estetykę zarządzanych obiektów,
 5) wyniki pracy szkoły w oparciu o wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
wyniki klasyfikacji oraz mierzenia jakości pracy szkoły.
3. Dodatek motywacyjny nauczycielowi oraz wicedyrektorowi przyznaje dyrektor szkoły a dyrektorowi - Burmistrz Szczytnej.

ROZDZIAŁ IV
Regulamin przyznawania dodatku funkcyjnego

§ 5

1.Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono stanowisko:
1) dyrektora szkoły (placówki),
2) wicedyrektora szkoły,
3) opiekuna stażu,
4) doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,
5) wychowacy klasy.
2. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

§ 6

1. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie:
 1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
 3) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie,
 4) jeżeli niezdolność do pracy na skutek choroby trwa dłużej niż 1 miesiąc.

§ 7

Dodatek funkcyjny ustala dla dyrektorów Burmistrz Szczytnej, dla pozostałych nauczycieli, którym przysługuje dodatek - dyrektor szkoły.

§ 8

1. Przy zbiegu tytułów do dodatków funkcyjnych nauczycielowi, z wyłączeniem dyrektora, przysługuje prawo do dodatków z każdego tytułu.
2. Przy zbiegu tytułów do dodatków funkcyjnych dyrektorowi przysługuje jeden, korzystniejszy dodatek.
 
§ 9

1.Dodatek dla opiekuna stażu przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono opiekę nad nauczycielem odbywającym staż.
2.Dodatek ustala się w wysokości 3 % pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
3.Dodatek przysługuje w okresie faktycznego czasu trwania stażu.

§ 10

1.Dodatek doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta przysługuje nauczycielowi, który posiada odpowiednie, udokumentowane oryginałami dokumentów kwalifikacje do pełnienia tych funkcji.
2.Dodatek ustala się dla wszystkich uprawnionych w wysokości 10% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 11

1.Dodatek wychowawcy klasy przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono zadania wychowawcy klasy.
2.Dodatek za wychowawstwo klasy określany jest i przyznawany każdorazowo w oparciu o niniejszy regulamin na początku roku szkolnego do jego zakończenia przez dyrektora szkoły.
3.Dodatek za wychowawstwo ustala się w wysokości 120 zł miesięcznie.

§ 12

1.Dodatek dyrektora przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły (placówki); ustalony jest na dany rok szkolny.
2.Dodatek ustala się w wysokości procentowej od pobieranego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości określonej w tabeli jak niżej:

Lp. Stanowisko Wysokość dodatku funkcyjnego w procentach

PRZEDSZKOLE
 
1)dyrektor przedszkola czynnego do 35 % powyżej 5 godzin dziennie

SZKOŁY WSZYSTKICH TYPÓW

1)
dyrektor szkoły liczącej do 9 oddziałów do 35 %
dyrektor szkoły liczącej od 10 oddziałów i więcej do 45 %

2) wicedyrektor do 20 %

ROZDZIAŁ V
Regulamin przyznawania dodatku za warunki pracy dla nauczycieli

§ 13

1.Nauczycielom pracującym w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przysługuje dodatek za warunki pracy.
2.Dodatek za warunki pracy przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły a dyrektorowi Burmistrz Szczytnej.
3.Dodatki za warunki pracy wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 14

Dodatek za trudne warunki pracy nauczyciel otrzymuje za prowadzenie:
1) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych – w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania.
2) zajęć rewalidacyjno-wychowawczch z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim – w wysokości 15% stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną godzinę zajęć.
3) zajęć indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania.

§ 15

Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie zajęć w warunkach trudnych:
1) wymienionych w § 14, prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) – w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć.
2) z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, wymienionym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia oraz w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć.

§ 16

1. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy, określony w § 14 i 15, wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć . Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje w tych warunkach tylko część obowiązującego go wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć. 2. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne i za uciążliwe warunki pracy, przysługuje nauczycielowi prawo do dodatku z każdego tytułu.

ROZDZIAŁ VI
Regulamin wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 17

1. Nauczyciel może realizować godziny ponadwymiarowe, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, na zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela.
2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, jeżeli godziny te realizowane są w warunkach uprawniających do tego dodatku.
5. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającą z osobistego zaszeregowania nauczyciela (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
6. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć wynoszący do pół godziny pomija się, a czas zajęć wynoszący co najmniej pół godziny liczy się jako pełną godzinę.

§ 18

Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się dzieląc liczbę realizowanych godzin danego stanowiska przez wymiar obowiązkowy ustalony dla tego stanowiska i sumując te ilorazy (po zaokrągleniu do liczy całkowitej).

Przykład: Nauczyciel uczy w wymiarze 12 godzin języka polskiego i realizuje 13 godzin jako wychowawca świetlicy.
12/18 + 13/26 = 0,67 + 0,50 = 1,17
25/1,17 = 21,37 (po zaokrągleniu = 21 godzin)

ROZDZIAŁ VII
Regulamin przyznawania nauczycielom dodatkowego wynagrodzenia z tytułu dodatkowych czynności wynikających ze stosunku pracy.

§ 19

Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie dodatkowe za:
1) analizę i ocenę prac pisemnych z języka polskiego,
2) organizowanie i przygotowanie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu stanowisk pracy niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć praktycznych oraz organizowanie, przygotowanie i nadzorowanie praktyk zawodowych w celu realizacji treści przewidzianych w programie nauczania danego zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych,
3) pracę w zespołach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

§ 20

1. Dodatkowe wynagrodzenie,o którym mowa w § 19 pkt.1 przysługuje w wysokości:
1) 2% miesięcznie w szkołach podstawowych, począwszy od klasy czwartej,
2) 3% miesięcznie w gimnazjach,
3) 4% miesięcznie w szkołach ponadgimnazjalnych,
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, proporcjonalnie do realizowanego wymiaru zajęć uprawniającego do dodatku.
2. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 19 pkt. 2 przysługuje jak za 2 godziny ponadwymiarowe, w wysokości proporcjonalnej do realizowanego wymiaru zajęć uprawniającego do dodatku.
3. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 19 pkt. 3 przysługuje jak za 4 do 8 godzin ponadwymiarowych w zależności od liczby faktycznie przepracowanych godzin. Rozliczenia dokonuje się indywidualnie dla każdego nauczyciela zgodnie z obowiązującym w tych dniach planem zajęć.
 
§ 21

Dodatkowe wynagrodzenie nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności
w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenia zasadnicze.

ROZDZIAŁ VIII
Regulamin przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

§ 22

1. Specjalny fundusz nagród tworzy się w budżecie gminy na dany rok budżetowy w wysokości 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego szkoły i dyrektorów szkół, z tym że:
1) 70% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,
2) 30% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.
2. Nagrody przyznają:
1) ze środków, o których mowa w ust.1 pkt 1 - dyrektor szkoły (placówki),
2) ze środków, o których mowa w ust.1 pkt 2 - Burmistrz Szczytnej

§ 23

1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.
2. Szczegółowy tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Szczytnej.

§ 24

Nagrody mogą być przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w uzasadnionych przypadkach w innym terminie.

ROZDZIAŁ IX
Regulamin przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

§ 25
Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi, spełniającemu warunki określone w art. 54 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, o ile:
- jest zatrudniony w wymiarze, co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
- posiada kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.

§ 26
Wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczyciela uzależniona jest od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela i wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 2%
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 3%
3) przy trzech osobach w rodzinie - 5%
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 7% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy i polityki socjalnej.

§ 27

Do członków rodziny, o której mowa w § 26 zalicza się nauczyciela i wspólnie z nim zamieszkujące dzieci i współmałżonka.

§ 28

Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w § 26. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

§ 29

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela na okres 6 miesięcy.
2. W przypadku nauczycieli, o których mowa § 28 dodatek przyznaje się na wspólny wniosek małżonków.
3. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz Szczytnej.

§ 30

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ,w którym złożył wniosek o jego przyznanie.

§ 31

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

ROZDZIAŁ X
Przepisy końcowe
 
§ 32

Traci moc uchwała nr XIV/80/07 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających tryb i wysokość przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2008.

§ 33

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 34

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

Rozstrzygnięcie nadzorcze

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 6 Lutego 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570