szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XX/146/04 z dnia 17 września 2004r.

Uchwała Nr XX/146/04
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia  17 września 2004r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z p. zmianami) oraz art. 13, 109,112, 118 i 124,  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2003r. Nr 15 poz. 148) Rada Miejska w Szczytnej  u c h w a l a:

§ 1.

 
1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę zł. 337.267,-
   wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę złotych: - 407.439-    
   wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
   w tym:
    
   1. Dotacja dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej - 5.872 zł.
      z tego: wynagrodzenia i pochodne – 5.872 zł.
   2. Dotacja dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury – 6.900 zł.
   
   3. Wydatki inwestycyjne - 75.600 zł.
                                                                
   4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 233.600 zł.
                                                   
2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę złotych- 70.172,-
   wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały                            
   w tym:
   1) dotacja dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury 1.279 zł.

§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:
      
Zmian w budżecie gminy na rok 2004 dokonuje się w związku z:

1)zawartą umową Nr 1/8.14/2004 z Województwem Dolnośląskim na udzielenie dotacji w wysokości 75.600 zł. za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. droga dojazdowa do gruntów rolnych  obręb Chocieszów ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

2)umową Nr 22350/743-010017/04 z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizacje przedsięwzięcia -  Ulotki informacyjne TURYSTYKA W GMINIE z funduszu SAPARD w wysokości 3.375 zł.

3)umową w sprawie szczegółowych zasad finansowania działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i przekazaniu dotacji w wysokości 215.916 zł.przez Starostwo Powiatowe, w związku z porozumieniem w sprawie przekazania Gminie Szczytna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Wpływy z usług w tej szkole - -42.376 zł. 50.000 zł. przeznacza się na utrzymanie szkoły, zmniejszając planowane środki na zasiłki celowe i okresowe w pomocy społecznej w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zasiłki okresowe.

4)uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Dolina w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych w budżecie na rok 2004 do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w wysokości 1.100 zł. na zakup znaków drogowych. środki w budżecie planowane były w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

5)wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, w sprawie podziału etatu głównego  księgowego na MOK i Bibliotekę od m-ca września 2004r.- 1.279 zł., zwiększa się dotacje dla Biblioteki z jednoczesnym zmniejszeniem dotacji dla MOK. Ponadto zwiększa się  wynagrodzenia i pochodne w Bibliotece  z rezerwy celowej w wysokości –4.593 zł.

6)koniecznością wykonania remontu dachu na pawilonie sportowym – 6.300 zł. Na to zadanie przeznacza się zaoszczędzone w wyniku przetargów,  środki z remontów mieszkań komunalnych,

7)dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury (instytucji kultury) na imprezy ( organizacja Fety – 4.000 zł., dożynki gminne –2.900 zł.)- na ten cel przeznacza się środki z rezerwy celowej.

 

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XX/146//04

z dnia 17 września 2004r.

Rady Miejskiej w SzczytnejZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH

BUDŻETU GMINY SZCZYTNA

NA ROK 2004


 

Dochody:


Dz.

Rozdz.

§

N a z w a

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

600Transport i łączność

75.600


75.600


60017


Drogi wewnętrzne

75.600


75.6006260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych


75.60075.600
750Administracja publiczna

3.375


92.847


75095


Pozostała działalność

3.375


6.1712462

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.3.375
3.375
801Oświata i wychowanie

258.292


883.679


80130


Szkoły zawodowe

258.292


258.2922320

Dotacje celowe otrzymane
z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

215.916215.9160830

Wpływy z usług

42.376


42.376R a z e m :

337.267


13.490.086Wydatki:

Dz

Rozdz.

§

N a z w a

Zwiększenia

Zmniejsz.

Plan po

Zmianach

1

2

3

4

5

6

7

600Transport i łączność

76.700


204.055


60016


Drogi publiczne gminne

1.100


128.4554210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.100


21.100


60017


Drogi wewnętrzne

75.600


75.6006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


75.60075.600
700Gospodarka mieszkaniowa

6.300

258.472


70095


Pozostała działalność


6.300

218.4724270

Zakup usług remontowych


6.300

218.472
750Administracja publiczna

3.375


1.865.564


75095


Pozostała działalność

3.375


36.4714300

Zakup usług pozostałych

3.375


22.314
758Różne rozliczenia


11.493

86.494


75818


Rezerwy ogólne i celowe


11.493

86.4944810

Rezerwy


11.493

86.494
801Oświata i wychowanie

308.292


6.676.705


80130


Szkoły zawodowe

308.292


308.2923020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń


5005004010

Wynagrodzenia osobowe

194.800


194.8004110

Składki na ubezpieczenia społeczne

34.200


34.2004120

Składki na Fundusz Pracy

4.600


4.6004210

Zakup materiałów i wyposażenia

31.692


31.6924220

Zakup środków żywności

10.000


10.0004240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.5001.5004260

Zakup energii

10.000


10.0004300

Zakup usług pozostałych

10.000


10.0004410

Podróże służbowe krajowe

300


3004440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych


7.7007.7004530

Podatek od towarów i usług (VAT)

3.000


3.000
852Pomoc społeczna


50.000

2.754.205


85214


Zasiłki i pomoc w naturze


50.000

403.0003110

Świadczenia społeczne


50.000

391.957

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


12.772


2.379

437.119


92109


Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby


6.900


2.379

324.4432550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury


6.900
1.279

307.1874300

Zakup usług pozostałych


1.100

11.905

92116


Biblioteka

5.872


111.6762550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury


5.872111.676
926Kultura fizyczna i sport

6.300


63.800


92601


Obiekty sportowe

6.300


36.3004270

Zakup usług remontowych

6.300


6.300

Razem407.439

70.172

15.732.443

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 24 Wrzesień 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572