szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (RTI.OS.7615/54/08/2009)

RTI.OS.7615/54/08/2009

Szczytna, 2009-02-02.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 Na podstawie art. 46, art. 46a ust. 7 pkt.4, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Inwestorskich ,,Rewaloryzacja” Sp. z o.o. ul. Czeska 26-28, 57-300 Kłodzko, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu inwestora – Gminy Szczytna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa parkingu przy budynku byłego browaru w Szczytnej”.

o k r e ś l a m

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa parkingu przy budynku byłego browaru w Szczytnej”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Szczytna.

1.Nazwa, rodzaj i miejsce przedsięwzięcia.
Projektowana infrastruktura związana jest z planowanym przez inwestora zagospodarowaniem centrum miasta Szczytna.
W ramach inwestycji wykonane zostanie:
- zagospodarowanie terenów zielonych wraz z drzewami,
- budowa kanalizacji deszczowej długości ok. 50 m,
- przebudowa istniejącego parkingu,
- budowa parkingu dla samochodów osobowych – 14 miejsc,
- przebudowa drogi dojazdowej długości 45 m,
- przebudowa placów o powierzchni 650 m2 na tereny zielone i place manewrowe o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- budowa oświetlenia ulicznego.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

2.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji.

Planowane przedsięwzięcie należy realizować z uwzględnieniem następujących warunków:

a) na okres budowy infrastruktury, należy opracować organizację ruchu zastępczego w tym rejonie;
b) zaplecze budowy lokalizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni;
c) przed przystąpieniem do realizacji budowy należy sporządzić odpowiedni harmonogram wykonywanych prac, dostaw materiałów oraz właściwe ustalenie tras przewozu;
d) dokonywać systematycznej kontroli stanu technicznego sprzętu budowlanego i jego konserwacji oraz zapewnić warunki BHP przy realizacji inwestycji;
e) powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy, przekazując je firmie wywozowej posiadającej odpowiednie zezwolenie na odbiór odpadów;
f) ograniczyć czas pracy ciężkiego sprzętu do godzin dziennych;
g) teren budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć;
h) w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

2. 2.Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy dokonać oceny stanu technicznego wykonanych prac i zamontowanych urządzeń celem sprawdzenia poprawności wykonanych prac budowlanych, a ewentualne usterki usuwać na bieżąco.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:
a) wszystkie elementy występujące w miejscowym planie zagospodarowania
 przestrzennego;
b) przyjąć takie rozwiązania techniczne budowy kanalizacji deszczowej, które zapewnią pełną szczelność i wyeliminują infiltrację do gruntu;
c) na etapie budowy zapewnić nadzór odpowiednich służb w celu przeprowadzenia budowy w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska;
d) użyć materiały budowlane, które posiadają wymagane atesty i świadectwa dopuszczenia;
e) nadmiar urobku z wykopów wykorzystać gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym ma drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

5. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

U z a s a d n i e n i e

 Zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia następuje przed uzyskaniem między innymi: decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.
Przedsięwzięcie pod nazwą ,,Budowa parkingu przy budynku byłego browaru w Szczytnej” może być realizowana po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.
 Stosownie do treści art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a w tym przypadku organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest burmistrz (art. 46a ust. 7 pkt.4 cytowanej wyżej ustawy).
 W dniu 7 listopada 2008 roku do tut. Urzędu wpłynął wniosek Zakładu Usług Inwestorskich ,,Rewaloryzacja” Sp. z o.o. ul. Czeska 26-28, 57-300 Kłodzko działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu inwestora – Gminy Szczytna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa parkingu przy budynku byłego browaru w Szczytnej”.
 W toku postępowania stwierdzono, że planowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust. 1, pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), oraz jest przedsięwzięciem ,,urban development projects”, czyli ,,przedsięwzięciem inwestycyjnym na obszarze miejskim”, a także, że inwestycja zlokalizowana jest w sąsiedztwie Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 ,,Góry Stołowe” oraz w odległości ok. 1,2 km od projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Góry Stołowe”.
 Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego, Starosty Kłodzkiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu i jego zakresu.
 Dyrektor Wydziału Środowiska i Programu Odra, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przekazał sprawę do załatwienia według właściwości Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 3 grudnia 2008 roku nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/1/08/łck wyraził opinię, iż realizacja ww przedsięwzięcia nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie jego oddziaływania na obszary Natura 2000. W uzasadnieniu wskazał, że przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest przy granicy obszaru Natura 2000 – Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 ,,Góry Stołowe” oraz projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Góry Stołowe”. Jednakże ze względu na charakter inwestycji, jego lokalizację w terenie zurbanizowanym oraz ograniczoną skalę oddziaływania nie powinno ono znacząco oddziaływać na ww obszary Natura 2000.
 Starosta Kłodzki postanowieniem z dnia 8 grudnia 2008 roku nr OŚR.7633-56/OPZ/08 uznał, że dla w/w przedsięwzięcia odstępuje się od obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w zakresie określonym w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku postanowieniem z dnia 6 stycznia 2009 roku nr ZNS-711-43/AZ/08 postanowił nie stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 Postanowieniem z dnia 6 stycznia 2009 roku nr RTI.OS.7615/54/08/2009 Burmistrz Szczytnej postanowił nie stwierdzić potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie parkingu przy budynku byłego browaru w Szczytnej. Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, a także podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie postanowienia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i zamieszczenie w biuletynie informacji publicznej oraz przekazana stronom.
 Wypełniając obowiązek zawarty w art. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska oraz w art. 10, art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Szczytnej zawiadomił strony o wszczętym postępowaniu i o możliwości wnoszenia uwag i wniosków. Zawiadomienie zostało przesłane stronom, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, zamieszczone w biuletynie informacji publicznej. Strony nie wniosły do toczącego się postępowania żadnych uwagi i wniosków.
 Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Starosty Kłodzkiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 19 stycznia 2009 roku nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/1-1/08/łck stwierdził, iż przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000. W związku z powyższym zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, starostowie wykonują zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, w zakresie dotyczącym opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Starosta Kłodzki postanowieniem z dnia 23 stycznia 2009 roku nr OŚR 7633-6/OPZ/09 postanowił uzgodnić pozytywnie realizację planowanego przedsięwzięcia w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kłodzku postanowieniem z dnia 22 stycznia 2009 roku nr ZNS-71-4/AZ/09 uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń.
Treść uzgodnień została uwzględniona w pkt. 2 i pkt. 3 sentencji niniejszej decyzji.
 W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wzięto pod uwagę:
- informację o planowanym przedsięwzięciu zawartą we wniosku z dnia 25 września 2008 roku,
- stanowiska organów opiniujących i uzgadniających,
Inwestycja prowadzona będzie poza terenem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 i z uwagi na charakter planowanych prac oraz lokalizację w terenie zabudowanym, nie będzie negatywnie oddziaływać na ten obszar.
Realizacja inwestycji, z racji jej charakteru i zasięgu nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska, tym bardziej znaczących oddziaływań. Bezpośrednie i krótkie oddziaływanie może mieć miejsce jedynie w fazie budowy. Oddziaływanie to nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego po spełnieniu wymogów zawartych w sentencji niniejszej decyzji.
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ,,Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szczytnej uchwałą nr XV/107/2004 w dniu 30 stycznia 2004 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2004 roku Nr 44, poz. 823.
 
W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.

 Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej oraz przekazana stronom.

P o u c z e n i e

 Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.

 Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia decyzji.

Otrzymują:
1. Zakład Usług Inwestorskich ,,Rewaloryzacja” Sp. z o.o. ul. Czeska 26-28, 57-300 Kłodzko.
2. Burmistrz Szczytnej, ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna.
3. Park Narodowy Gór Stołowych ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko.
5. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych.
6. - 18. inne strony postępowania

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
2. Starosta Kłodzki ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko.
4. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej + Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
5. a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 4 Lutego 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 434343