szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Decyzja (RTI.OS.7615/51/08/2009)

RTI.OS.7615/51/08/2009

Szczytna, 2009-02-05.

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 Na podstawie art. 46, art. 46a ust. 7 pkt.4, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej ul. Krótka 5, 57-330 Szczytna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: ,,Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Zdroje poprzez modernizację drogi leśnej Nr 173 Leśnictwie Zdrój wykorzystywanej jako dojazd pożarowy”.

o k r e ś l a m
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Zdroje poprzez modernizację drogi leśnej Nr 173 w Leśnictwie Zdrój wykorzystywanej jako dojazd pożarowy”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Nadleśnictwo Zdroje w Szczytnej.

1. Nazwa, rodzaj i miejsce przedsięwzięcia.
Droga leśna Nr 173 zlokalizowana jest na istniejącym, gruntowym nie utwardzonym dukcie leśnym położonym w Górach Bystrzyckich. Przebiega przez działki nr 2460/190, 2413/191, 2459/193, 2414/194, 2458/200, 2415/201, 2416/206 obręb ewidencyjny Szczytna, należące do Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej.
W ramach inwestycji wykonane zostanie:
- korytowanie drogi spycharką o szerokości 3 m wraz z wyprofilowaniem istniejących kolein,
- ułożenie warstwy odsączającej z pisaku o grubości 10 cm,
- ułożenie warstwy nośnej drogi z tłucznia o różnej średnicy ziaren (warstwa dolna – 20 cm z tłucznia grubego, warstwa górna – 10 cm z tłucznia drobnego). W miejscach o obniżonej nośności terenu, warstwa dolna, odcinkowo, zostanie wykonana z użyciem geokraty o grubości 15 cm wypełnionej tłuczniem,
- ułożenie nawierzchni drogi o grubości 5 cm ze żwiru,
- potrzebna ilość przepustów z rur betonowych z przyczółkami wykonanymi z kamienia ciosanego,
- dla odwodnienia korony drogi, w miejscach wypływu wody ze stoku, odcinkowo ułożone zostaną koryta betonowe.
Przedmiotowe przedsięwzięcie prowadzone będzie w granicach istniejącego duktu leśnego o szerokości 3 m i długości 2,0 km. Zastosowana technologia i użyte materiały nie spowodują znaczącego dodatkowego wyłączenia z powierzchni biologicznie czynnej (trwała zabudowa). Jedynie umocnienie przyczółków przy przepustach nastąpi z użyciem kamienia i zaprawy betonowej oraz w miejscach wypływu wody ze stoku, użyte zostaną koryta betonowe. Może nastąpić też czasowe wyłączenie powierzchni biologiczno czynnej na skarpach przydrożnych, która szybko samoistnie odtwarza się.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

2.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji.

Planowane przedsięwzięcie należy realizować z uwzględnieniem następujących warunków:
a) zaplecze budowy lokalizować na terenie utwardzonym z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu;
b) prace prowadzić w okresie letnim tj. w okresie najmniejszej wilgotności przyległego terenu, aby nie nastąpiło zakłócenie stosunków wodnych;
c) podjąć wszelkie działania techniczne oraz organizacyjne w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia terenu w trakcie realizacji inwestycji;
d) prace wykonywać z zastosowaniem lekkich maszyn budowlanych;
e) przed przystąpieniem do realizacji budowy należy sporządzić odpowiedni harmonogram wykonywanych prac, dostaw materiałów oraz właściwe ustalenie tras przewozu;
f) powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy;
g) ograniczyć czas pracy do godzin dziennych;

2.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji.

Warunki w fazie eksploatacji nie zostaną zmienione w odniesieniu do stanu sprzed realizacją inwestycji. Nadal będzie to droga służąca gospodarce leśnej.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:
a) wszystkie elementy występujące w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
d) na etapie budowy zapewnić nadzór odpowiednich służb w celu przeprowadzenia budowy w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska;
e) zastosować materiały przyjazne środowisku (głównie: kamień, żwir i piasek);

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.
5. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

U z a s a d n i e n i e

 Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia następuje przed dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych.
Przedsięwzięcie pod nazwą ,,Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Zdroje poprzez modernizację drogi leśnej Nr 173 w Leśnictwie Zdrój wykorzystywanej jako dojazd pożarowy” może być realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z art. 30 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).
 Stosownie do treści art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a w tym przypadku organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest burmistrz (art. 46a ust. 7 pkt.4 cytowanej wyżej ustawy).
 W dniu 7 listopada 2008 roku do tut. Urzędu wpłynął wniosek Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: ,,Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwie Zdroje poprzez modernizację drogi leśnej Nr 173 w Leśnictwie Zdrój wykorzystywanej jako dojazd pożarowy”.
 W toku postępowania stwierdzono, że planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami). Natomiast przedmiotowa inwestycja znajduje się w sąsiedztwie projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Torfowisko pod Zieleńcem”.
 Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu i jego zakresu. Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przekazał sprawę do załatwienia według właściwości Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 5 grudnia 2008 roku Nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/4/08/jnk/ama wyraził opinię, iż realizacja ww przedsięwzięcia nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W uzasadnieniu wskazał, że planowana inwestycja znajduje się w sąsiedztwie projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Torfowisko pod Zieleńcem”, jednakże biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz zakres planowanych prac, nie powinna ona znacząco oddziaływać na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony ww obszar Natura 2000.
 Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdził, że warunki realizacji przedmiotowej inwestycji nie wymagają uzgodnienia w trybie art. 48 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
 Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2008 roku nr RTI.OS.7615/51/2008 Burmistrz Szczytnej postanowił nie stwierdzić potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na wzmocnieniu systemu ochrony przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Zdroje poprzez modernizację drogi leśnej Nr 173 w Leśnictwie Zdrój wykorzystywanej jako dojazd pożarowy. Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, a także podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie postanowienia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i zamieszczenie w biuletynie informacji publicznej.
 W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wzięto pod uwagę:
- informację o planowanym przedsięwzięciu zawartą we wniosku z dnia 7 listopada 2008 roku,
- stanowisko organu opiniującego.
 Pomimo że inwestycja zlokalizowana jest w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 nie będzie znacząco oddziaływać na ten obszar. Realizacja inwestycji, z racji jej charakteru i zasięgu nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska, tym bardziej znaczących oddziaływań. Bezpośrednie i krótkie oddziaływanie może mieć miejsce jedynie w fazie budowy. Oddziaływanie to nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego po spełnieniu wymogów zawartych w sentencji niniejszej decyzji.
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ,,Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szczytnej uchwałą nr XV/107/2004 w dniu 30 stycznia 2004 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2004 roku Nr 44, poz. 823.
 
W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.

 Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, oraz w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.

P o u c z e n i e

 Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

 Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymują:
2. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zdroje w Szczytnej, ul. Krótka 5, 57-330 Szczytna.

Do wiadomości:
4. Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
5. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej + biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
6. a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 6 Lutego 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 438031