szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXIV/166/08 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XXIV/166/08
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 i art. 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości - 15.540.414 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
w tym:
1) dochody bieżące - 12.909.614 zł.
2) dochody majątkowe - 2.630.800 zł.
wg. załącznika nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 17.693.087 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie
załącznikiem nr 3 .

3. Zadania inwestycyjne w 2009r.
zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, o których mowa w art. 184 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych według załącznika nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Przychody budżetu w wysokości 3.316.000zł,
2. Rozchody budżetu w wysokości 1.163.327 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 4
 
Deficyt budżetu w wysokości 2.152.673zł. sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 5
 
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 130.000 zł.
2) celową w wysokości - 505.431 zł.
z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące w kwocie - 305.431 zł.
w tym:
 - odprawy emerytalno rentowe w kwocie – 90.431 zł.
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 40.000 zł.
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 50.000 zł.
 - likwidacja awarii w placówkach oświatowych - 60.000 zł.
 - środki na program z EFS - 65.000 zł.
b) wydatki inwestycyjne w kwocie - 200.000 zł.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz dochody związane z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu na dochody budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4a.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

1. Uchwala się dochody w kwocie 80.000 zł. tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Uchwala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:
przychody – 4.425.549 zł.
wydatki – 4.425.549 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 5.060 zł. wydatki –9.120 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 585.000 zł.
2) działającego na terenie gminy publicznego przedszkola w wysokości - 659.918 zł.
3) niepublicznej jednostki systemu oświaty - 443.698 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 8.
 
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 71.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:
- zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej – 46.850 zł.
- instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej – 30.000 zł.
wg załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 60.000 zł.
2) wydatki - 60.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000 zł;
2. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów długoterminowych
w kwocie 3.316.000 zł.

§ 12

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości -40.359 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Szczytnej do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000zł,

2) ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek w formie weksla in blanco wraz z deklaracja wekslową do wysokości 800.000 zł.

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w  2009 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł.
 
4) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Upoważnia się dyrektorów zakładów budżetowych do dokonywania w planie finansowym innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia kwot do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 15

Uchwala się szczegółowość :
1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;
2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2009r. planu finansowego gminnych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy – w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez dyrektorów, z wyodrębnieniem stanu należności i zobowiązań ( w tym wymagalnych).

§ 16

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.
 
§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 17 Lutego 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432013