szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
BIP SZCZYTNA:
Uchwała NR XX/161/04 z dnia 17 września 2004r.

UCHWAŁA NR XX/161/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 września 2004 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Szczytna do stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Na podstawie art.18 ust.1 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala co następuje:

§ 1

Gmina Szczytna przystępuje  z dniem 1 stycznia 2005 r. do stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

§ 2

Na przedstawiciela reprezentującego Gminę Szczytna w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej wyznacza się Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr  XX/161/04 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 17 września 2004 roku w  sprawie przystąpienia Gminy Szczytna do stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Ustawa o samorządzie gminnym w  art. 18 ust. 1 i art. 84 ust. 1 dopuszcza możliwość stowarzyszania się gmin w organizacjach pozarządowych. Współpraca Gminy Szczytna z DOT umożliwi realizację obranych kierunków w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szczytna na lata 2002-2006”.
Dolnośląska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem i działa w oparciu o Ustawę Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz Ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999. Organizacja ta została stworzona w wyniku przekształceń dokonywanych w obszarze zarządzania turystyką, zgodnie z normami obowiązującymi  w krajach Unii Europejskiej.
Nasz udział w DOT przyczyni się do rozwoju turystyki oraz promocji Gminy Szczytna poprzez takie działania jak :
kreowanie pozytywnego z punktu widzenia turystyki wizerunku gminy w kraju i za granicą,
organizowanie i rozwijanie działań na rzecz promocji turystycznej gminy i rozwoju turystyki,
udział w tworzeniu zintegrowanego, regionalnego systemu informacji turystycznej,
promocja walorów turystycznych poprzez Dolnośląskie Centrum Informacji Turystycznej,
badania i analizy ruchu turystycznego,
inicjowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 27 Wrzesień 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570