szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Postanowienie (RTI.OS.7615/4/2009)

RTI.OS.7615/4/2009

Szczytna, 2009-03-12.

P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szczytna ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna

postanawiam

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą: ,,Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej”.

U z a s a d n i e n i e

Gmina Szczytna wnioskiem z dnia 16 lutego 2009 roku zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pod nazwą: ,,Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej. Do wniosku dołączono wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymagane załączniki.
 Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie inwestycja ta realizowana będzie w odległości ok. 500 metrów od Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 ,,Góry Stołowe”, oraz w odległości ok. 1,2 km od projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Góry Stołowe”. Ponadto centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej jest przedsięwzięciem inwestycyjnym na obszarze miejskim - ,,urban development projects”.
 Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Starosty Kłodzkiego i Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko a także w zakresie jego oddziaływania na obszary Natura 2000.
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 2 marca 2009 roku nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/39/09/am wyraził opinię, iż realizacja ww przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie jego oddziaływania na obszary Natura 2000. W uzasadnieniu wskazał, że przedmiotowe przedsięwzięcie w całości zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zurbanizowanym, otoczona istniejącymi zabudowaniami mieszkalnymi, handlowymi i terenami rekreacyjnymi. Z uwagi na charakter planowanych prac, zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie ograniczony do najbliższego otoczenia. Mając na uwadze powyższe, przedmiotowa inwestycja nie powinna znacząco oddziaływać na cele ochrony ww. obszarów Natura 2000. W związku z tym nie jest konieczne przeprowadzanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu na ww. obszary Natura 2000.
 Starosta Kłodzki postanowieniem z dnia 5 marca 2009 roku nr OŚR.7633-15/OPZ/09 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku postanowieniem z dnia 11 marca 2009 roku nr ZNS-711-9/AZ/09 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 Kierując się uwarunkowaniami zawartymi w art. 63 ust. 1, w związku z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w szczególności ze względu na:
- rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, które będzie polegało na budowie ścianki wspinaczkowej wraz z parkiem linowym, budowie profesjonalnego toru do jazdy na wózkach inwalidzkich wkomponowanego w skatplazę, budowie placu zabaw, budowie ciągów pieszych a także przekształceniu na okres zimowy boiska wielofunkcyjnego na sztuczne lodowisko, gdzie tylko na etapie realizacji inwestycji nastąpi podwyższona emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i hałasu - nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko;
- usytuowanie przedsięwzięcia w terenie zurbanizowanym, na którym brak jest szaty roślinnej, położonym poza granicami obszarów Natura 2000, z uwagi na charakter, zastosowane surowce i technologie nie będzie negatywnie oddziaływać na te obszary;
- rodzaj i skalę oddziaływania, które ma ograniczoną skalę oddziaływania i z racji charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań,
nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej a także postanowienie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej i zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
 Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Otrzymują:
1.Burmistrz Szczytnej ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna.
2.Park Narodowy Gór Stołowych ul. Słoneczna 31, 57350 Kudowa Zdrój.
3.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
4.Starosta Kłodzki ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.
5.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko.
6.Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
7.a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 16 Marca 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 421430