szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXVI/185/09 z dnia 18 lutego 2009r.

Uchwała Nr XXVI/185/09
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 18 lutego 2009r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/253/2002 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 8 sierpnia 2002r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania na terenie miasta i gminy Szczytna

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska, na wniosek Burmistrza Szczytnej, uchwala:

§ 1.

W uchwale XXXIII/253/2002 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania na terenie miasta i gminy Szczytna wprowadza się następujące zmiany:
1)uchyla się dotychczasowy załącznik do uchwały,
2)wprowadza się załącznik do uchwały w brzmieniu określonym jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie.

Załącznik do uchwały Nr XXVI/185/09
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 18 lutego 2009r.

Numer obwodu

Obszar - granice administracyjne obwodu

Nr okręgu wyborczego


1.


Ulice:

Batorów, Kryształowa, Ludowa, Polna, Polne Domy, Zacisze, Złota, Wolności od nr 42 do nr 90 /parzyste/ i od nr 25 do nr 77 /nieparzyste/.


4


2.

Ulice:

Borowina, Kościelna, Nadrzeczna, Słoneczna, Szpitalna, Wolności od nr 2 do nr 40 /parzyste/ i od nr 1 do nr 23 /nieparzyste/, Kasprowicza, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kołłątaja, Kopernika, Korczaka, Kossaka, Kromera.


1


3.

Ulice:

Bobrowniki Stare, Bobrownicka, Bukowa, Dębowa, Górska, Krótka, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Piekielna Góra, Pocztowa, Robotnicza, Sienkiewicza, Stroma, Szklana Góra, Szklarska, Szkolna, Wiejska, Zamkowa.


2 i 3


4.


Miejscowości:

Chocieszów, Niwa, Studzienno.


5


5.


Miejscowości:

Dolina, Łężyce, Słoszów, Złotno.


7


6.


Miejscowość:

Wolany.


6

UZASADNIENIE

Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw określa wyczerpująco przesłanki uzasadniające dokonywanie zmian w podziale na stałe obwody głosowania. Mogą one nastąpić w razie konieczności spowodowanej zmianą granic gminy, zmianą liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania, zmianą liczby radnych w radzie gminy lub zmianą w podziale gminy na okręgi wyborcze.

Zmiany w podziale gminy na obwody głosowania przeprowadza się w trybie przewidzianym do dokonania tego podziału. Konieczny jest uzasadniony wniosek burmistrza, i uchwała rady gminy o dokonaniu zmian. Wniosek Burmistrza nie może być złożony później niż na trzy miesiące przed upływem kadencji rady gminy. Rada nie może zaś podjąć w tej sprawie uchwały później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Uchwała rady gminy o zmianie granic obwodów głosowania wymaga ogłoszenia i podania do publicznej wiadomości na zasadach odnoszących się do uchwały o podziale gminy na obwody głosowania.

Rada Miejska w Szczytnej na sesji w dniu 27 listopada 2008r. podjęła uchwałę Nr XXIII/162/08 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Szczytna. Działka nr ew. 271/4, Am-a, obręb Nowe Miasto, miasto Szczytna otrzymała nazwę: ul. Wojciecha Kossaka. Niniejsza uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 2 z dnia 9 stycznia 2009r., poz. 46.

Celem uporządkowania aktualnego stanu prawnego zachodzi konieczność dostosowania opisu granic obwodu głosowania Nr 2 w Szczytnej do stanu faktycznego poprzez dopisanie nowej ulicy -ul. Kossaka.

Tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 16 Marca 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572