szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXVII/193/09 z dnia 26 marca 2009r.

Uchwała Nr XXVII/193/09
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie   ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego udzielanego członkowi ochotniczej straży pożarnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 42, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 28 ust. 1 i 2  ustawy   z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Szczytnej uchwala :

§  1

Wysokość ekwiwalentu otrzymywanego przez członka ochotniczej straży pożarnej, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, ustala się w wysokości 16,86 zł.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§  3

Uchyla się uchwałę Nr XXI/138/08 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego udzielanego członkowi ochotniczej straży pożarnej.

§  4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego”.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 3 Kwietnia 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432013